کلاس های آموزشی

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مبلغ مهلت ثبت نام
هیات سوارکاری تهران کلینیک آموزش درساژ 1396/11/03 مهدی جمشیدخانی 4,000,000 ریال 1396/11/03 - 23:30 لیست ثبت نامها

برگزارکننده: فدراسیون سوارکاری

برگزارکننده عنوان کلاس تاریخ برگزاری مدرس مبلغ مهلت ثبت نام
فدراسیون سوارکاری کلانتری جشنواره زیبایی-شهرکرد 1397/03/03 آقای مشکین باف 1,000,000 ریال 1397/03/03 - 16:16 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس هندلری-شهرکرد 1397/03/04 آقای روشن ضمیر 1,000,000 ریال 1397/03/04 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری قواین کتاب آبی برای برگزار کنندگان- تهران 1397/03/08 آقای فرهنگ فاضلی 1,000,000 ریال 1397/04/07 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس هندلری- کرمانشاه 1397/03/11 آقای روشن ضمیر 1,000,000 ریال 1397/03/11 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس داوری دره شوری-شیراز 1397/03/11 مدرس فدراسیون 1,500,000 ریال 1397/03/11 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری کلاس سرمحاسبات 1397/03/03 آقای توفیق زاهدی 1,000,000 ریال 1397/03/03 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری قوانین کتاب آبی- هندلرها- دی سی ها-کلانتران-تهران 1397/03/09 آقای فرهنگ فاضلی 1,000,000 ریال 1397/03/08 - 16:00 لیست ثبت نامها
فدراسیون سوارکاری دوره عملی مربیگری درجه سه مختصص- فارس و یزد 1397/03/05 مدرس فدراسیون 8,625,009 ریال 1397/03/05 - 09:00 لیست ثبت نامها