همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
سوار مبتدی ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
E ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
D1 بزرگسال ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1 مالکین پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری البرز / جام البرز "یادبودزنده یادحسام شالچیان " / محل: باشگاه هوشمند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 3,800,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
O2 مالکین چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
C بزرگسال دو بخشی مخصوص چهارشنبه 1397/07/18 2,200,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B نونهال ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 800,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست
B نوجوان ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 1,050,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست