همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آذرفراز

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
P2 (پونی سواران) جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00 ثبت نام لیست
P3 (پونی سواران) جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00 ثبت نام لیست
E جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00 ثبت نام لیست
C (نونهالان) جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00 ثبت نام لیست
D بزرگسالان جمعه 1403/03/25 4,470,895 ریال 1403/03/24 - 20:00 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
E پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
E پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
C (نونهالان و نوجوانان) پنج شنبه 1403/03/24 4,470,895 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
O2مالکین پنج شنبه 1403/03/24 4,470,895 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست
Cبزرگسالان پنج شنبه 1403/03/24 10,391,810 ریال 1403/03/23 - 20:00 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00 لیست
E جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری همدان / سومین دوره رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان همدان 1403 / محل: باشگاه آذرخش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده مبتدی پنج شنبه 1403/03/17 2,725,000 ریال 1403/03/17 - 16:00 لیست
رده مالکین پنج شنبه 1403/03/17 4,905,000 ریال 1403/03/17 - 16:00 لیست
رده آزاد(open) جمعه 1403/03/18 4,905,000 ریال 1403/03/18 - 14:00 لیست
رده سنی زیر 18 سال جمعه 1403/03/18 4,905,000 ریال 1403/03/18 - 14:00 لیست
رده D جمعه 1403/03/18 8,000,000 ریال 1403/03/18 - 14:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00 لیست
E پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00 لیست
D بزرگسالان پنج شنبه 1403/03/17 4,470,895 ریال 1403/03/17 - 09:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / جشنواره پرش و زیبایی اسب ترکمن (جشنواره زیبایی) / محل: باشگاه غزالی

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
جشنواره زیبایی شنبه 1403/02/29 7,000,000 ریال 1403/02/27 - 16:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / جشنواره پرش و زیبایی اسب ترکمن (ثبت نام پرش) / محل: باشگاه غزالی

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 ( اسب خالص ترکمن) شنبه 1403/02/29 4,470,895 ریال 1403/02/28 - 20:00 لیست
سوار و پیاده شنبه 1403/02/29 2,500,000 ریال 1403/02/28 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1مالکین جمعه 1403/02/28 3,625,050 ریال 1403/02/27 - 23:59 لیست
D1بزرگسالان جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/27 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1403/02/28 6,090,084 ریال 1403/02/27 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00 لیست
E جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00 لیست
Dبزرگسالان جمعه 1403/02/28 4,470,895 ریال 1403/02/28 - 09:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست
O1مالکین پنج شنبه 1403/02/27 3,625,050 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1403/02/27 6,090,084 ریال 1403/02/26 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00 لیست
E جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00 لیست
D1بزرگسالان جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
C(نونهالان و نوجوانان ) پنج شنبه 1403/02/20 4,470,895 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
O1مالکین پنج شنبه 1403/02/20 3,625,050 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1403/02/20 6,090,084 ریال 1403/02/19 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست
D1 بزرگسالان پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1403/02/13 6,090,084 ریال 1403/02/12 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00 لیست
E چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / مسابقات اکوئی فان / محل: باشگاه سمند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اکوئی فان چهارشنبه 1403/02/12 2,763,150 ریال 1403/02/11 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب هیات (بمناسبت عید سعید فطر) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1بزرگسالان جمعه 1403/01/24 2,196,350 ریال 1403/01/23 - 20:00 لیست
O1مالکین جمعه 1403/01/24 2,763,150 ریال 1403/01/23 - 20:00 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1403/01/24 4,642,092 ریال 1403/01/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد پرش با اسب هیات (بمناسبت عید سعید فطر ) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجاه و یکمین رویداد پرش با اسب ( بمناسبت اعیاد شعبانیه) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1402/12/03 2,763,150 ریال 1402/12/02 - 22:00 لیست
D1 بزرگسالان پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجاهمین رویداد پرش با اسب ( بمناسبت اعیاد شعبانیه) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59 لیست
اسب زاییچه ایران پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و نهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
اسب خالص ایرانی جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1402/11/27 4,642,092 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست
سوار و پیاده جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00 لیست
O1مالکین جمعه 1402/11/20 2,763,150 ریال 1402/11/19 - 20:00 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1402/11/20 4,642,092 ریال 1402/11/19 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست
O1مالکین پنج شنبه 1402/11/19 2,763,150 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست
اسب زاییچه ایران(115cm) پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1402/10/29 2,763,150 ریال 1402/10/28 - 20:00 لیست
D1 بزرگسالان جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اکوئی فان پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست
P1 (پونی سواران) پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست
تمرینی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست
E پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1402/10/21 3,407,885 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1402/10/21 4,642,092 ریال 1402/10/20 - 20:20 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 بزرگسالان جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
O2 مالکین جمعه 1402/09/24 3,407,885 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1402/09/24 4,642,092 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1402/09/24 4,642,092 ریال 1402/09/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
c نونهالان پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
c نوجوانان پنج شنبه 1402/09/23 3,407,885 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1402/09/23 3,407,885 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1402/09/23 4,642,092 ریال 1402/09/22 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهلمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55 لیست
E پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35 لیست
E پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
اسب خالص ایرانی پنج شنبه 1402/08/25 3,250,000 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
O1مالکین پنج شنبه 1402/08/25 2,763,150 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان پنج شنبه 1402/08/25 3,570,840 ریال 1402/08/24 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آذرفراز

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
P3 (پونی سواران) پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
تمرینی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
D بزرگسالان پنج شنبه 1402/08/18 3,407,885 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب زاییچه ایران(120cm) جمعه 1402/08/19 3,407,885 ریال 1402/08/18 - 23:59 لیست
O2مالکین جمعه 1402/08/19 3,407,885 ریال 1402/08/18 - 23:59 لیست
Cبزرگسالان جمعه 1402/08/19 6,093,100 ریال 1402/08/18 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات ( گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب زاییچه ایران(115cm) جمعه 1402/08/05 3,407,885 ریال 1402/08/04 - 23:10 لیست
O1مالکین جمعه 1402/08/05 2,763,150 ریال 1402/08/04 - 23:10 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1402/08/05 3,570,840 ریال 1402/08/04 - 23:10 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد پرش با اسب هیات ( گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00 لیست
E پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی امین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و یکمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه غزالی

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
E جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست
اسب زاییچه ایران(115cm) جمعه 1402/07/21 3,407,885 ریال 1402/07/20 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1بزرگسالان پنج شنبه 1402/07/20 2,196,350 ریال 1402/07/19 - 20:00 لیست
O1مالکین پنج شنبه 1402/07/20 2,763,150 ریال 1402/07/19 - 20:00 لیست
Cبزرگسالان پنج شنبه 1402/07/20 6,093,100 ریال 1402/07/19 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و دومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59 لیست
E چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59 لیست
D1بزرگسالان چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59 لیست