همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/03/31 500,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
E جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
O1 مالکین جمعه 1398/03/31 1,200,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/03/31 1,750,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/30 500,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1398/03/30 1,200,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/30 1,750,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
C نونهال شنبه 1398/03/25 900,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C نوجوان شنبه 1398/03/25 1,300,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C جوان شنبه 1398/03/25 1,750,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C بزرگسال شنبه 1398/03/25 3,000,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/23 3,500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام حسن (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1398/03/02 1,200,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/02 1,750,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هشتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن (ع) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/02 1,300,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/02/19 500,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/02/20 1,300,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
E جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
E پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 1,750,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
E پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
ِD بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 1,300,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
سوار مبتدی یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
E یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1 مالکین پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری البرز / جام البرز "یادبودزنده یادحسام شالچیان " / محل: باشگاه هوشمند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 3,800,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
O2 مالکین چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
C بزرگسال دو بخشی مخصوص چهارشنبه 1397/07/18 2,200,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B نونهال ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 800,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست
B نوجوان ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 1,050,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست