همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1 مالکین جمعه 1401/02/23 1,635,000 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
D1 بزرگسالان جمعه 1401/02/23 1,253,500 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
C جوانان جمعه 1401/02/23 2,746,800 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
C بزرگسالان جمعه 1401/02/23 4,687,000 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
E پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیات(بزرگداشت روز ارتش) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسالان پنج شنبه 1401/02/08 2,746,800 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
تمرینی پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
E جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1401/01/26 2,746,800 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1401/01/26 1,635,000 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
Cنونهالان جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
O2 مالکین جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1401/01/26 2,746,800 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
Cنوجوانان جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
E پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
E پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
D1 پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد پرش هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1مالکین جمعه 1400/11/29 1,635,000 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست
D1بزرگسالان جمعه 1400/11/29 1,253,500 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست
C1بزرگسالان جمعه 1400/11/29 2,746,800 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش هیات / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
اسب ترکمن پنج شنبه 1400/11/28 2,000,000 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
E پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
اسب ترکمن جمعه 1400/10/24 2,000,000 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
E جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و چهارمین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
D1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/10/23 2,746,800 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی ودومین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
E جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی وسومین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
E جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
D1 بزرگسالان جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و یکمین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/10/09 1,253,500 ریال 1400/10/08 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/10/09 2,746,800 ریال 1400/10/08 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / مسابقات قهرمانی استان تهران 1400 / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
A1 بزرگسالان چهارشنبه 1400/10/01 8,284,000 ریال 1400/09/30 - 21:45 لیست
اسب خالص ترکمن چهارشنبه 1400/10/01 2,000,000 ریال 1400/09/30 - 21:45 لیست
B نونهالان پنج شنبه 1400/10/02 1,253,500 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
Bنوجوانان پنج شنبه 1400/10/02 2,016,500 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
B جوانان پنج شنبه 1400/10/02 2,746,800 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
قهرمانی مالکین جمعه 1400/10/03 2,746,800 ریال 1400/10/01 - 19:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و نهمین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهالان دوشنبه 1400/09/29 1,253,500 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C نوجوانان دوشنبه 1400/09/29 2,016,500 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C جوانان دوشنبه 1400/09/29 2,746,800 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C بزرگسالان دوشنبه 1400/09/29 4,687,000 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
E ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,253,500 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست
O1مالکین ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,635,000 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست
D1 بزرگسالان ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,253,500 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هشتمین رویداد ‍پرش با اسب / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهالان جمعه 1400/09/19 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C نوجوانان جمعه 1400/09/19 2,016,500 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C جوانان جمعه 1400/09/19 2,746,800 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C بزرگسالان جمعه 1400/09/19 4,687,000 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
E پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه محک ورامین

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
E پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب ترکمن جمعه 1400/09/05 2,000,000 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
O2مالکین جمعه 1400/09/05 2,015,500 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
D بزرگسالان جمعه 1400/09/05 2,015,500 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
C بزرگسالان جمعه 1400/09/05 4,687,000 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/09/04 2,746,800 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
E چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D نونهالان جمعه 1400/08/28 1,253,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D نوجوانان جمعه 1400/08/28 2,016,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D جوانان جمعه 1400/08/28 2,746,800 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D بزرگسالان جمعه 1400/08/28 2,016,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیستمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1400/08/27 1,635,000 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
E پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
D1 اسب زاییچه پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1400/08/27 1,635,000 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هجدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
E جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
اسب ترکمن جمعه 1400/08/14 2,000,000 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
E جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
اسب ترکمن جمعه 1400/07/16 2,000,000 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1400/07/16 1,635,000 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1400/07/16 2,746,800 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / شانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
E جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
O2 مالکین جمعه 1400/07/16 2,016,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
E چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات_گرامیداشت هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 بزرگسالان جمعه 1400/07/02 1,253,500 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1400/07/02 2,746,800 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست
B1 بزرگسالان جمعه 1400/07/02 5,450,000 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات_ گرامیداشت هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان پنج شنبه 1400/07/01 2,746,800 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات_ گرامیداشت هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
E پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پرش با اسب هیات_گرامیداشت هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
E چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
تمرینی چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
اسب ترکمن چهارشنبه 1400/06/31 2,000,000 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B نونهالان جمعه 1400/04/11 1,253,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
B نوجوانان جمعه 1400/04/11 2,016,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
O2 جمعه 1400/04/11 2,016,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
C بزرگسالان جمعه 1400/04/11 4,687,000 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
E پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
O1 پنج شنبه 1400/04/10 1,635,000 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
C بزرگسالان پنج شنبه 1400/04/10 4,687,000 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هشتمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه ابرش

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
E پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
B جوانان پنج شنبه 1400/04/10 2,746,800 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آذرفراز

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
E جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
D جمعه 1400/04/04 2,016,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
E جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
D1 بزرگسالان جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
E چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
D1 بزرگسالان چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان چهارشنبه 1400/04/02 2,746,800 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه آذرفراز

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
E چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب هیات / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
E چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب ترکمن چهارشنبه 1400/03/26 1,500,000 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیات سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
E پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب ترکمن پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب زایچه پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هجدهمین رویداد پرش هیأت - ولادت حضرت علی (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن جمعه 1399/12/08 1,500,000 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
E جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن پنج شنبه 1399/11/30 1,500,000 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / جام کارآفرین 3 - گرامیداشت دهه مبارک فجر / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D بزرگسال ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,704,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,373,400 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 2,289,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
B نونهال چهارشنبه 1399/11/22 1,046,400 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
D1 اسب ایرانی چهارشنبه 1399/11/22 1,500,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1399/11/22 4,578,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B جوان پنج شنبه 1399/11/23 2,289,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1399/11/23 1,704,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 30Cm پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 50Cm پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
اسب خالص ترکمن جمعه 1399/11/24 2,000,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
B بزرگسال جمعه 1399/11/24 5,886,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
O2 مالکین جمعه 1399/11/24 1,704,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد - گرامیداشت دهه مبارک فجر / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1399/11/16 1,373,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1399/11/16 2,289,000 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهال پنج شنبه 1399/11/02 1,046,400 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C نوجوان پنج شنبه 1399/11/02 1,704,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C جوان پنج شنبه 1399/11/02 2,289,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1399/11/02 3,924,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 بزرگسال جمعه 1399/10/26 1,046,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1399/10/26 1,373,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1399/10/26 2,289,000 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
ِD1بزرگسال پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1399/10/05 1,046,400 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C نوجوان جمعه 1399/10/05 1,704,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C جوان جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پرش با اسب / محل: باشگاه آذرفراز

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1399/07/11 1,046,400 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1399/07/11 1,704,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1399/07/11 2,289,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1399/07/11 3,924,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1399/07/10 3,924,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
E جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران سال 1399 / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
A1 بزرگسال چهارشنبه 1399/06/26 6,932,400 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
اسب خالص ترکمن چهارشنبه 1399/06/26 1,704,000 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
B نونهال پنج شنبه 1399/06/27 1,046,400 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1399/06/27 1,704,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B جوان پنج شنبه 1399/06/27 2,289,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
O2 مالکین جمعه 1399/06/28 1,704,000 ریال 1399/06/27 - 10:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1399/06/20 4,578,000 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1399/06/21 1,373,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
E پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب ترکمن خالص پنج شنبه 1399/06/20 1,704,000 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
C نونهال جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1399/06/21 1,704,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1399/06/21 3,924,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
E پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O2 مالگین پنج شنبه 1399/04/12 1,704,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C نونهال جمعه 1399/04/13 1,046,400 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C نوجوان جمعه 1399/04/13 1,704,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C جوان جمعه 1399/04/13 2,289,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1399/04/13 3,924,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
E پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1399/04/12 1,373,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1399/04/12 3,924,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
اسب مبتدی چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
سوارمبتدی چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
E چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران جمعه 1399/03/23 1,704,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
O1 جمعه 1399/03/23 1,373,400 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1399/03/23 4,578,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
E پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1399/03/22 2,289,000 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1398/11/10 500,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
E پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب خالص ایرانی پنج شنبه 1398/11/10 1,100,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
O2 مالگین جمعه 1398/11/11 1,300,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/11/11 1,750,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1398/11/11 3,500,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1398/11/03 500,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
ِD1 پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
C نونهال جمعه 1398/11/04 900,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C نوجوان جمعه 1398/11/04 1,300,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C جوان جمعه 1398/11/04 1,750,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/11/04 3,000,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهلمین رویداد هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1398/10/06 500,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
E جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
E جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد هیأت پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1398/10/05 500,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
E پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/10/05 1,300,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/09/22 1,300,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/09/22 3,000,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن عسگری / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1398/09/14 500,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1398/09/15 900,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1398/09/15 1,300,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1398/09/15 1,750,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1398/09/15 3,500,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
E جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/09/08 1,300,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/09/08 3,000,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/08/24 500,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
E جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/08/24 1,300,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
Cبزرگسال جمعه 1398/08/24 3,000,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی پنج شنبه 1398/08/23 500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1398/08/23 3,500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و چهارمین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
رده E پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و دومین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
رده E پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/08/09 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1398/08/10 900,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
O2 مالکین جمعه 1398/08/10 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/08/10 1,750,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و یکمین رویداد هیأت - مسابقات پونی / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پونی 15Cm پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی مبتدی 50Cm پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی پیشرفته 70Cm پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی پرش با اسب استان تهران - سال 1398 / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
A1 بزرگسال چهارشنبه 1398/08/01 5,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B جوان چهارشنبه 1398/08/01 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نونهال پنج شنبه 1398/08/02 900,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1398/08/02 1,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
O3 مالکین جمعه 1398/08/03 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / جام بزرگ کارآفرین 2 / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده پونی مبتدی پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
رده پونی پیشرفته پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب خالص ایرانی پنج شنبه 1398/07/25 1,300,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/07/25 1,750,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/07/18 1,300,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1398/07/18 3,500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هشتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته نیروی انتظامی / محل: باشگاه براق

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هفتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
E جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/07/05 1,750,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد هیأت پاکدشت - یادبود شادروان سینا عزتی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
E جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب خالص ایرانی 110cm جمعه 1398/07/05 1,100,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسبهای زایچه ایران 115cm جمعه 1398/07/05 1,300,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و پنجمین رویداد هیأت - هفته دفاع مقدس / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/07/04 500,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/07/04 1,750,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
تمرینی جمعه 1398/06/15 500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
E جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
O2 مالکین جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1398/06/15 3,500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/06/14 500,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/06/14 1,300,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1398/06/15 1,750,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/06/15 3,000,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/05/31 500,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/05/31 1,300,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
B نونهال جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B نوجوان جمعه 1398/06/01 1,300,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B جوان جمعه 1398/06/01 1,750,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و دومین رویداد هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/06/01 500,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
رده E جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/05/24 500,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
O1 پنج شنبه 1398/05/24 1,300,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/05/24 1,750,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1398/05/10 1,300,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/05/10 500,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
E پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/05/03 500,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
O2 مالکین جمعه 1398/05/04 1,300,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/05/04 1,750,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1398/05/04 3,500,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
رده E پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1398/04/27 1,300,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / شانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیستمین رویداد پرش با اسب جام استاد نشاطی / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1398/04/19 1,750,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران چهارشنبه 1398/04/19 1,300,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1398/04/19 3,500,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B نونهال پنج شنبه 1398/04/20 900,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B جوان پنج شنبه 1398/04/20 1,750,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1398/04/20 1,300,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
O3 مالکین جمعه 1398/04/21 1,750,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
شش مانع پیاپی جمعه 1398/04/21 3,000,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
B بزرگسال جمعه 1398/04/21 4,500,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/04/14 500,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
رده E جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/04/14 1,300,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده E پنج شنبه 1398/04/13 900,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/04/13 1,300,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1398/04/13 3,000,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی جمعه 1398/03/31 500,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
E جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1398/03/31 1,200,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/03/31 1,750,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/30 500,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1398/03/30 1,200,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/30 1,750,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
C نونهال شنبه 1398/03/25 900,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C نوجوان شنبه 1398/03/25 1,300,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C جوان شنبه 1398/03/25 1,750,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C بزرگسال شنبه 1398/03/25 3,000,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/23 3,500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - دومین رویداد پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
E پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هشتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن (ع) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1398/03/02 1,300,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام حسن (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1398/03/02 1,200,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/03/02 1,750,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
E جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده تمرینی پنج شنبه 1398/02/19 500,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1398/02/20 1,300,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
E پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
ِD بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 1,300,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
E پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1398/02/05 1,750,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
سوار مبتدی یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
E یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
E پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/12/02 1,450,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1 مالکین پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری البرز / جام البرز "یادبودزنده یادحسام شالچیان " / محل: باشگاه هوشمند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 3,800,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
O2 مالکین چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
C بزرگسال دو بخشی مخصوص چهارشنبه 1397/07/18 2,200,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B نونهال ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 800,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست
B نوجوان ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 1,050,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست