مسابقات پرش با اسب

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P2 (پونی سواران)  جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00
P3 (پونی سواران)  جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00
جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00
C (نونهالان)  جمعه 1403/03/25 2,881,450 ریال 1403/03/24 - 20:00
D بزرگسالان  جمعه 1403/03/25 4,470,895 ریال 1403/03/24 - 20:00

رویداد: چهاردمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
C (نونهالان و نوجوانان)  پنج شنبه 1403/03/24 4,470,895 ریال 1403/03/23 - 20:00
O2مالکین  پنج شنبه 1403/03/24 4,470,895 ریال 1403/03/23 - 20:00
Cبزرگسالان  پنج شنبه 1403/03/24 10,391,810 ریال 1403/03/23 - 20:00

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00
پنج شنبه 1403/03/24 2,881,450 ریال 1403/03/23 - 20:00

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00
اسب مبتدی  جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00
جمعه 1403/03/18 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 20:00

رویداد: دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00
پنج شنبه 1403/03/17 2,881,450 ریال 1403/03/17 - 09:00
D بزرگسالان  پنج شنبه 1403/03/17 4,470,895 ریال 1403/03/17 - 09:00

رویداد: جشنواره پرش و زیبایی اسب ترکمن (جشنواره زیبایی) - باشگاه غزالی

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
جشنواره زیبایی  شنبه 1403/02/29 7,000,000 ریال 1403/02/27 - 16:00

رویداد: جشنواره پرش و زیبایی اسب ترکمن (ثبت نام پرش) - باشگاه غزالی

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 ( اسب خالص ترکمن)  شنبه 1403/02/29 4,470,895 ریال 1403/02/28 - 20:00
سوار و پیاده  شنبه 1403/02/29 2,500,000 ریال 1403/02/28 - 20:00

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1مالکین  جمعه 1403/02/28 3,625,050 ریال 1403/02/27 - 23:59
D1بزرگسالان  جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/27 - 23:59
C1بزرگسالان  جمعه 1403/02/28 6,090,084 ریال 1403/02/27 - 23:59

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00
اسب مبتدی  جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00
سوار مبتدی  جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00
جمعه 1403/02/28 2,881,450 ریال 1403/02/28 - 09:00
Dبزرگسالان  جمعه 1403/02/28 4,470,895 ریال 1403/02/28 - 09:00

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59
پنج شنبه 1403/02/27 2,881,450 ریال 1403/02/26 - 23:59
O1مالکین  پنج شنبه 1403/02/27 3,625,050 ریال 1403/02/26 - 23:59
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1403/02/27 6,090,084 ریال 1403/02/26 - 23:59

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00
جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00
D1بزرگسالان  جمعه 1403/02/21 2,881,450 ریال 1403/02/20 - 20:00

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59
پنج شنبه 1403/02/20 2,881,450 ریال 1403/02/19 - 23:59
C(نونهالان و نوجوانان )  پنج شنبه 1403/02/20 4,470,895 ریال 1403/02/19 - 23:59
O1مالکین  پنج شنبه 1403/02/20 3,625,050 ریال 1403/02/19 - 23:59
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1403/02/20 6,090,084 ریال 1403/02/19 - 23:59

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59
پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 23:59
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1403/02/13 6,090,084 ریال 1403/02/12 - 23:59

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00
پنج شنبه 1403/02/13 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 20:00

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00
اسب مبتدی  چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00
سوار مبتدی  چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00
چهارشنبه 1403/02/12 2,881,450 ریال 1403/02/12 - 12:00

رویداد: مسابقات اکوئی فان - باشگاه سمند

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اکوئی فان  چهارشنبه 1403/02/12 2,763,150 ریال 1403/02/11 - 20:00

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیات (بمناسبت عید سعید فطر) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1بزرگسالان  جمعه 1403/01/24 2,196,350 ریال 1403/01/23 - 20:00
O1مالکین  جمعه 1403/01/24 2,763,150 ریال 1403/01/23 - 20:00
C1بزرگسالان  جمعه 1403/01/24 4,642,092 ریال 1403/01/23 - 20:00

رویداد: اولین رویداد پرش با اسب هیات (بمناسبت عید سعید فطر ) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00
پنج شنبه 1403/01/23 2,196,350 ریال 1403/01/22 - 20:00

رویداد: پنجاه و یکمین رویداد پرش با اسب ( بمناسبت اعیاد شعبانیه) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00
O1 مالکین  پنج شنبه 1402/12/03 2,763,150 ریال 1402/12/02 - 22:00
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 22:00

رویداد: پنجاهمین رویداد پرش با اسب ( بمناسبت اعیاد شعبانیه) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59
پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59
اسب زاییچه ایران  پنج شنبه 1402/12/03 2,196,350 ریال 1402/12/02 - 23:59

رویداد: چهل و نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00
اسب مبتدی  جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00
جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00
اسب خالص ایرانی  جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00
C1بزرگسالان  جمعه 1402/11/27 4,642,092 ریال 1402/11/26 - 20:00
سوار و پیاده  جمعه 1402/11/27 2,196,350 ریال 1402/11/26 - 20:00

رویداد: چهل و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00
جمعه 1402/11/20 2,196,350 ریال 1402/11/19 - 20:00
O1مالکین  جمعه 1402/11/20 2,763,150 ریال 1402/11/19 - 20:00
C1بزرگسالان  جمعه 1402/11/20 4,642,092 ریال 1402/11/19 - 20:00

رویداد: چهل و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59
پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59
O1مالکین  پنج شنبه 1402/11/19 2,763,150 ریال 1402/11/18 - 23:59
اسب زاییچه ایران(115cm)  پنج شنبه 1402/11/19 2,196,350 ریال 1402/11/18 - 23:59

رویداد: چهل و ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00
جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00
O1 مالکین  جمعه 1402/10/29 2,763,150 ریال 1402/10/28 - 20:00
D1 بزرگسالان  جمعه 1402/10/29 2,196,350 ریال 1402/10/28 - 20:00

رویداد: چهل و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اکوئی فان  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00
P1 (پونی سواران)  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00
تمرینی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00
پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:00

رویداد: چهل و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20
پنج شنبه 1402/10/21 2,196,350 ریال 1402/10/20 - 20:20
O2 مالکین  پنج شنبه 1402/10/21 3,407,885 ریال 1402/10/20 - 20:20
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1402/10/21 4,642,092 ریال 1402/10/20 - 20:20

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00
O2 مالکین  جمعه 1402/09/24 3,407,885 ریال 1402/09/23 - 20:00
C1 بزرگسالان  جمعه 1402/09/24 4,642,092 ریال 1402/09/23 - 20:00

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00
اسب مبتدی  جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00
جمعه 1402/09/24 2,196,350 ریال 1402/09/23 - 20:00
C1بزرگسالان  جمعه 1402/09/24 4,642,092 ریال 1402/09/23 - 20:00

رویداد: چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59
پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59
c نونهالان  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 23:59
c نوجوانان  پنج شنبه 1402/09/23 3,407,885 ریال 1402/09/22 - 23:59
O2 مالکین  پنج شنبه 1402/09/23 3,407,885 ریال 1402/09/22 - 23:59
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1402/09/23 4,642,092 ریال 1402/09/22 - 23:59

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55
پنج شنبه 1402/09/23 2,196,350 ریال 1402/09/22 - 20:55

رویداد: سی و نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35
پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 22:35

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59
پنج شنبه 1402/08/25 2,196,350 ریال 1402/08/24 - 23:59
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1402/08/25 3,250,000 ریال 1402/08/24 - 23:59
O1مالکین  پنج شنبه 1402/08/25 2,763,150 ریال 1402/08/24 - 23:59
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1402/08/25 3,570,840 ریال 1402/08/24 - 23:59

رویداد: سی و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P3 (پونی سواران)  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
تمرینی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
D بزرگسالان  پنج شنبه 1402/08/18 3,407,885 ریال 1402/08/17 - 20:00

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب زاییچه ایران(120cm)  جمعه 1402/08/19 3,407,885 ریال 1402/08/18 - 23:59
O2مالکین  جمعه 1402/08/19 3,407,885 ریال 1402/08/18 - 23:59
Cبزرگسالان  جمعه 1402/08/19 6,093,100 ریال 1402/08/18 - 23:59

رویداد: سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00
پنج شنبه 1402/08/18 2,196,350 ریال 1402/08/17 - 20:00

رویداد: سی و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات ( گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب زاییچه ایران(115cm)  جمعه 1402/08/05 3,407,885 ریال 1402/08/04 - 23:10
O1مالکین  جمعه 1402/08/05 2,763,150 ریال 1402/08/04 - 23:10
C1بزرگسالان  جمعه 1402/08/05 3,570,840 ریال 1402/08/04 - 23:10

رویداد: سی و سومین رویداد پرش با اسب هیات ( گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00
اسب مبتدی  پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00
سوار مبتدی  پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00
پنج شنبه 1402/08/04 2,196,350 ریال 1402/08/03 - 23:00

رویداد: سی امین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
اسب مبتدی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00

رویداد: سی و یکمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه غزالی

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
اسب مبتدی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
سوار مبتدی  جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
جمعه 1402/07/21 2,196,350 ریال 1402/07/20 - 20:00
اسب زاییچه ایران(115cm)  جمعه 1402/07/21 3,407,885 ریال 1402/07/20 - 20:00

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1بزرگسالان  پنج شنبه 1402/07/20 2,196,350 ریال 1402/07/19 - 20:00
O1مالکین  پنج شنبه 1402/07/20 2,763,150 ریال 1402/07/19 - 20:00
Cبزرگسالان  پنج شنبه 1402/07/20 6,093,100 ریال 1402/07/19 - 20:00

رویداد: سی و دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59
اسب مبتدی  چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59
سوار مبتدی  چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59
چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59
D1بزرگسالان  چهارشنبه 1402/07/19 2,196,350 ریال 1402/07/18 - 23:59