مسابقات پرش با اسب

رویداد: دوازدهمین رویداد هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/03/31 500,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/03/31 1,200,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/03/31 1,750,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 ثبت نام لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/30 500,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/30 1,200,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/30 1,750,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
C نونهال  شنبه 1398/03/25 900,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C نوجوان  شنبه 1398/03/25 1,300,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C جوان  شنبه 1398/03/25 1,750,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C بزرگسال  شنبه 1398/03/25 3,000,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/23 3,500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست

رویداد: هشتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/02 1,300,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/02 1,200,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/02 1,750,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/02/19 500,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/02/20 1,300,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
ِD بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,300,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,750,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست

رویداد: اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست