مسابقات پرش با اسب

رویداد: چهل و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/12/05 1,689,500 ریال 1401/12/04 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/12/05 1,689,500 ریال 1401/12/04 - 23:59 لیست
جمعه 1401/12/05 1,689,500 ریال 1401/12/04 - 23:59 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/12/05 2,125,500 ریال 1401/12/04 - 23:59 لیست
D بزرگسالان  جمعه 1401/12/05 2,621,450 ریال 1401/12/04 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/12/04 2,746,800 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/12/04 1,689,500 ریال 1401/12/03 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت دهه فجر) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/11/07 1,689,500 ریال 1401/11/06 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/11/07 1,689,500 ریال 1401/11/06 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/11/07 1,689,500 ریال 1401/11/06 - 23:59 لیست
جمعه 1401/11/07 1,689,500 ریال 1401/11/06 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت دهه فجر) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/11/06 1,689,500 ریال 1401/11/05 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/11/06 1,689,500 ریال 1401/11/05 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/11/06 1,689,500 ریال 1401/11/05 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/11/06 1,689,500 ریال 1401/11/05 - 23:59 لیست
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1401/11/06 2,600,000 ریال 1401/11/05 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیات(ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)) - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/10/23 1,689,500 ریال 1401/10/22 - 20:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/10/23 1,689,500 ریال 1401/10/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/10/23 1,689,500 ریال 1401/10/22 - 20:00 لیست
جمعه 1401/10/23 1,689,500 ریال 1401/10/22 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/10/23 2,746,800 ریال 1401/10/22 - 20:00 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/10/16 1,689,500 ریال 1401/10/15 - 23:59 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/10/16 2,125,500 ریال 1401/10/15 - 23:59 لیست
B1 بزرگسالان  جمعه 1401/10/16 7,085,000 ریال 1401/10/15 - 23:59 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/10/15 1,689,500 ریال 1401/10/14 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/10/15 1,689,500 ریال 1401/10/14 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/10/15 1,689,500 ریال 1401/10/14 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/10/15 1,689,500 ریال 1401/10/14 - 23:59 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/10/09 1,689,500 ریال 1401/10/08 - 23:59 لیست
O1مالکین  جمعه 1401/10/09 2,125,500 ریال 1401/10/08 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان  جمعه 1401/10/09 2,746,800 ریال 1401/10/08 - 23:59 لیست

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/10/09 1,689,500 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/10/09 1,689,500 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/10/09 1,689,500 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست
جمعه 1401/10/09 1,689,500 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/10/09 2,746,800 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست
O1مالکین  جمعه 1401/10/09 2,125,500 ریال 1401/10/09 - 10:00 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/10/08 1,689,500 ریال 1401/10/07 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/10/08 1,689,500 ریال 1401/10/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/10/08 1,689,500 ریال 1401/10/07 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/10/08 1,689,500 ریال 1401/10/07 - 23:59 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/09/11 1,689,500 ریال 1401/09/10 - 23:40 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/09/11 2,125,500 ریال 1401/09/10 - 23:40 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/09/11 2,746,800 ریال 1401/09/10 - 23:40 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1401/09/10 2,125,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/09/10 2,746,800 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/09/10 1,689,500 ریال 1401/09/09 - 23:00 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/08/20 1,689,500 ریال 1401/08/20 - 10:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/08/20 1,689,500 ریال 1401/08/20 - 10:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/08/20 1,689,500 ریال 1401/08/20 - 10:00 لیست
جمعه 1401/08/20 1,689,500 ریال 1401/08/20 - 10:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/08/20 2,746,800 ریال 1401/08/20 - 10:00 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/08/20 2,746,800 ریال 1401/08/19 - 23:59 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/08/20 2,125,500 ریال 1401/08/19 - 23:59 لیست
B1 بزرگسالان  جمعه 1401/08/20 7,085,000 ریال 1401/08/19 - 23:59 لیست

رویداد: سی و دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست

رویداد: سی و یکمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست
D بزرگسالان  پنج شنبه 1401/08/19 1,689,500 ریال 1401/08/18 - 23:00 لیست

رویداد: سی امین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب خالص ایرانی  جمعه 1401/08/13 2,600,000 ریال 1401/08/12 - 23:00 لیست
C نونهالان  جمعه 1401/08/13 2,016,500 ریال 1401/08/12 - 23:00 لیست
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/08/13 1,689,500 ریال 1401/08/12 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/08/13 2,746,800 ریال 1401/08/12 - 23:00 لیست

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P1 (پونی سواران)  پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست
P2 (پونی سواران)  پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست
تمرینی  پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/08/12 1,689,500 ریال 1401/08/11 - 23:00 لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/07/29 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1401/07/29 2,621,450 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/07/29 2,746,800 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست

رویداد: بیست و هشتمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه سیاهپوش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/07/29 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/07/29 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/07/29 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
جمعه 1401/07/29 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1401/07/29 2,600,000 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/07/29 2,125,500 ریال 1401/07/28 - 23:59 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 11:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 11:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 11:00 لیست
پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/28 - 11:00 لیست
D بزرگسالان  پنج شنبه 1401/07/28 2,621,450 ریال 1401/07/28 - 11:00 لیست

رویداد: بیست و ششمین رویداد پرش با اسب هیات(گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/27 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/27 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/07/28 1,689,500 ریال 1401/07/27 - 23:59 لیست

رویداد: بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P2(پونی سواران)  جمعه 1401/07/01 1,689,500 ریال 1401/06/31 - 21:00 لیست
تمرینی  جمعه 1401/07/01 1,689,500 ریال 1401/06/31 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/07/01 1,689,500 ریال 1401/06/31 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/07/01 1,689,500 ریال 1401/06/31 - 21:00 لیست
جمعه 1401/07/01 1,689,500 ریال 1401/06/31 - 21:00 لیست

رویداد: بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/06/31 1,689,500 ریال 1401/07/01 - 12:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/06/31 1,689,500 ریال 1401/07/01 - 12:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/06/31 1,689,500 ریال 1401/07/01 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1401/06/31 1,689,500 ریال 1401/07/01 - 12:30 لیست

رویداد: بیست و دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/06/31 1,689,500 ریال 1401/06/30 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1401/06/31 2,125,500 ریال 1401/06/30 - 23:59 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/06/31 3,570,840 ریال 1401/06/30 - 23:59 لیست

رویداد: مسابقات قهرمانی استان تهران 1401 - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تور کوچک  یکشنبه 1401/06/06 17,599,140 ریال 1401/06/06 - 17:30 لیست
تور متوسط  یکشنبه 1401/06/06 27,376,440 ریال 1401/06/06 - 17:30 لیست
B نونهالان  ﺳﻪ شنبه 1401/06/08 1,689,500 ریال 1401/06/07 - 16:00 لیست
B نوجوانان  ﺳﻪ شنبه 1401/06/08 2,621,450 ریال 1401/06/07 - 16:00 لیست
B جوانان  ﺳﻪ شنبه 1401/06/08 3,570,840 ریال 1401/06/07 - 16:00 لیست
بزرگسالان  چهارشنبه 1401/06/09 10,769,200 ریال 1401/06/08 - 21:00 لیست
اسب جوان (6و7ساله)  چهارشنبه 1401/06/09 2,621,450 ریال 1401/06/08 - 21:00 لیست
O2 مالکین  چهارشنبه 1401/06/09 2,621,450 ریال 1401/06/08 - 21:00 لیست
اسب خالص ایرانی  جمعه 1401/06/11 1,689,500 ریال 1401/06/09 - 18:00 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویدادپرش با اسب - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
Cنونهالان  جمعه 1401/05/21 2,016,500 ریال 1401/05/20 - 23:00 لیست
C نوجوانان  جمعه 1401/05/21 2,016,500 ریال 1401/05/20 - 23:00 لیست
C جوانان  جمعه 1401/05/21 2,746,800 ریال 1401/05/20 - 23:00 لیست
O2 مالکین  جمعه 1401/05/21 2,016,500 ریال 1401/05/20 - 23:00 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1401/05/21 4,687,000 ریال 1401/05/20 - 23:00 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P1 پونی سواران  پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست
P2 پونی سواران  پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست
تمرینی  پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/05/20 1,689,500 ریال 1401/05/19 - 23:00 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویداد جام زنده یادسرهنگ نشاطی - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسالان  دوشنبه 1401/04/27 3,276,000 ریال 1401/04/25 - 21:30 لیست
اسب جوان ( 5-6-7 ساله)  دوشنبه 1401/04/27 2,405,000 ریال 1401/04/25 - 21:30 لیست
B بزرگسالان  دوشنبه 1401/04/27 8,385,000 ریال 1401/04/25 - 21:30 لیست
اسب زایچه ایران  ﺳﻪ شنبه 1401/04/28 2,405,000 ریال 1401/04/27 - 22:00 لیست
O1 مالکین  ﺳﻪ شنبه 1401/04/28 1,950,000 ریال 1401/04/27 - 22:00 لیست
C بزرگسالان  ﺳﻪ شنبه 1401/04/28 5,590,000 ریال 1401/04/27 - 22:00 لیست
B1 بزرگسالان  چهارشنبه 1401/04/29 6,500,000 ریال 1401/04/28 - 18:05 لیست
اسب خالص ترکمن  چهارشنبه 1401/04/29 2,405,000 ریال 1401/04/28 - 18:05 لیست
مسابقه امتیازی  چهارشنبه 1401/04/29 5,590,000 ریال 1401/04/28 - 18:05 لیست
Bنونهالان (جام)  پنج شنبه 1401/04/30 1,550,000 ریال 1401/04/29 - 20:00 لیست
Bنوجوانان (جام)  پنج شنبه 1401/04/30 2,405,000 ریال 1401/04/29 - 20:00 لیست
B جوانان (جام)  پنج شنبه 1401/04/30 3,276,000 ریال 1401/04/29 - 20:00 لیست
A1 بزرگسالان  جمعه 1401/04/31 9,880,000 ریال 1401/04/30 - 20:00 لیست
O2 مالکین  جمعه 1401/04/31 2,405,000 ریال 1401/04/30 - 20:00 لیست
شش مانع پی در پی  جمعه 1401/04/31 5,590,000 ریال 1401/04/30 - 20:00 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد ‍پرش با اسب(بمناسبت عید سعید قربان) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
Bنونهالان  جمعه 1401/04/17 1,689,500 ریال 1401/04/16 - 23:59 لیست
Bنوجوانان  جمعه 1401/04/17 2,621,450 ریال 1401/04/16 - 23:59 لیست
B جوانان  جمعه 1401/04/17 3,570,840 ریال 1401/04/16 - 23:59 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1401/04/17 2,600,000 ریال 1401/04/16 - 23:59 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1401/04/17 6,093,100 ریال 1401/04/16 - 23:59 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد ‍پرش با اسب(بمناسبت عید سعید قربان) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1401/04/16 2,125,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
D1  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/04/16 3,570,840 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد ‍پرش با اسب(بمناسبت عید سعید قربان) - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
P2 (پونی سوارکاران)  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
P3 (پونی سوارکاران)  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
تمرینی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/04/16 1,689,500 ریال 1401/04/15 - 23:59 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/04/03 1,689,500 ریال 1401/04/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/04/03 1,689,500 ریال 1401/04/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/04/03 1,689,500 ریال 1401/04/02 - 23:59 لیست
جمعه 1401/04/03 1,689,500 ریال 1401/04/02 - 23:59 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/04/02 1,689,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/04/02 1,689,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/04/02 1,689,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/04/02 1,689,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
O1مالکین  پنج شنبه 1401/04/02 2,125,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
D1  پنج شنبه 1401/04/02 1,689,500 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست
Cبزرگسالان  پنج شنبه 1401/04/02 6,093,100 ریال 1401/04/01 - 23:59 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1مالکین  جمعه 1401/03/27 2,125,500 ریال 1401/03/26 - 23:59 لیست
D1  جمعه 1401/03/27 1,689,500 ریال 1401/03/26 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان  جمعه 1401/03/27 3,570,840 ریال 1401/03/26 - 23:59 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
O1مالکین  پنج شنبه 1401/03/26 2,125,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
D1  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1401/03/26 3,570,840 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/03/26 1,689,500 ریال 1401/03/25 - 23:59 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1401/03/13 2,600,000 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
Cبزرگسالان  جمعه 1401/03/13 6,093,100 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست
جمعه 1401/03/13 1,689,500 ریال 1401/03/12 - 23:59 لیست

رویداد: هشتمین رویداد پرش با اسب هیات(بمناسبت ولادت امام رضا (ع)) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/03/12 1,689,500 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/03/12 1,689,500 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/03/12 1,689,500 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/03/12 1,689,500 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست
D1  پنج شنبه 1401/03/12 1,689,500 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست
C1بزرگسالان  پنج شنبه 1401/03/12 3,570,840 ریال 1401/03/11 - 23:59 لیست

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  جمعه 1401/02/23 1,635,000 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
D1 بزرگسالان  جمعه 1401/02/23 1,253,500 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
C جوانان  جمعه 1401/02/23 2,746,800 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1401/02/23 4,687,000 ریال 1401/02/22 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1401/02/22 1,253,500 ریال 1401/02/21 - 23:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیات(بزرگداشت روز ارتش) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1401/02/08 2,746,800 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
تمرینی  پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1401/02/08 1,253,500 ریال 1401/02/07 - 23:59 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
Cنونهالان  جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
O2 مالکین  جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/01/26 2,746,800 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست
Cنوجوانان  جمعه 1401/01/26 2,016,500 ریال 1401/01/26 - 10:20 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
جمعه 1401/01/26 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1401/01/26 2,746,800 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1401/01/26 1,635,000 ریال 1401/01/25 - 23:00 لیست

رویداد: اولین رویداد پرش با اسب - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست
D1  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 12:00 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست
پنج شنبه 1401/01/25 1,253,500 ریال 1401/01/25 - 10:45 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد پرش هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1مالکین  جمعه 1400/11/29 1,635,000 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست
D1بزرگسالان  جمعه 1400/11/29 1,253,500 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست
C1بزرگسالان  جمعه 1400/11/29 2,746,800 ریال 1400/11/28 - 22:00 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
اسب ترکمن  پنج شنبه 1400/11/28 2,000,000 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست
پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:57 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1400/11/28 1,253,500 ریال 1400/11/27 - 23:59 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1400/10/24 2,000,000 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست
جمعه 1400/10/24 1,253,500 ریال 1400/10/24 - 10:00 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد پرش با اسب - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/10/23 1,253,500 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/10/23 2,746,800 ریال 1400/10/22 - 22:00 لیست

رویداد: سی وسومین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
D1 بزرگسالان  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست

رویداد: سی ودومین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست
جمعه 1400/10/10 1,253,500 ریال 1400/10/09 - 23:00 لیست

رویداد: سی و یکمین رویداد ‍پرش با اسب(بزرگداشت سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/10/09 1,253,500 ریال 1400/10/08 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/10/09 2,746,800 ریال 1400/10/08 - 23:00 لیست

رویداد: مسابقات قهرمانی استان تهران 1400 - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
A1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/10/01 8,284,000 ریال 1400/09/30 - 21:45 لیست
اسب خالص ترکمن  چهارشنبه 1400/10/01 2,000,000 ریال 1400/09/30 - 21:45 لیست
B نونهالان  پنج شنبه 1400/10/02 1,253,500 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
Bنوجوانان  پنج شنبه 1400/10/02 2,016,500 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
B جوانان  پنج شنبه 1400/10/02 2,746,800 ریال 1400/10/01 - 12:45 لیست
قهرمانی مالکین  جمعه 1400/10/03 2,746,800 ریال 1400/10/01 - 19:30 لیست

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهالان  دوشنبه 1400/09/29 1,253,500 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C نوجوانان  دوشنبه 1400/09/29 2,016,500 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C جوانان  دوشنبه 1400/09/29 2,746,800 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
C بزرگسالان  دوشنبه 1400/09/29 4,687,000 ریال 1400/09/28 - 23:00 لیست
ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,253,500 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست
O1مالکین  ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,635,000 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست
D1 بزرگسالان  ﺳﻪ شنبه 1400/09/30 1,253,500 ریال 1400/09/29 - 21:00 لیست

رویداد: بیست و هشتمین رویداد ‍پرش با اسب - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهالان  جمعه 1400/09/19 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C نوجوانان  جمعه 1400/09/19 2,016,500 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C جوانان  جمعه 1400/09/19 2,746,800 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1400/09/19 4,687,000 ریال 1400/09/18 - 22:00 لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه محک ورامین

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست
پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/18 - 10:00 لیست

رویداد: بیست و ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست
پنج شنبه 1400/09/18 1,253,500 ریال 1400/09/17 - 21:00 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب ترکمن  جمعه 1400/09/05 2,000,000 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
O2مالکین  جمعه 1400/09/05 2,015,500 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
D بزرگسالان  جمعه 1400/09/05 2,015,500 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1400/09/05 4,687,000 ریال 1400/09/04 - 23:00 لیست

رویداد: بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/09/04 2,746,800 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست

رویداد: بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1400/09/04 1,253,500 ریال 1400/09/03 - 22:00 لیست

رویداد: بیست و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/09/03 1,253,500 ریال 1400/09/02 - 23:00 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D نونهالان  جمعه 1400/08/28 1,253,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D نوجوانان  جمعه 1400/08/28 2,016,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D جوانان  جمعه 1400/08/28 2,746,800 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست
D بزرگسالان  جمعه 1400/08/28 2,016,500 ریال 1400/08/27 - 23:59 لیست

رویداد: نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
D1 اسب زاییچه  پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1400/08/27 1,635,000 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1400/08/27 1,635,000 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1400/08/27 1,253,500 ریال 1400/08/26 - 23:59 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/08/26 1,253,500 ریال 1400/08/25 - 21:00 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
جمعه 1400/08/14 1,253,500 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1400/08/14 2,000,000 ریال 1400/08/13 - 21:00 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
O2 مالکین  جمعه 1400/07/16 2,016,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
جمعه 1400/07/16 1,253,500 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
اسب ترکمن  جمعه 1400/07/16 2,000,000 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1400/07/16 1,635,000 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1400/07/16 2,746,800 ریال 1400/07/15 - 22:00 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/07/14 1,253,500 ریال 1400/07/13 - 23:00 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیات_گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسالان  جمعه 1400/07/02 1,253,500 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1400/07/02 2,746,800 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست
B1 بزرگسالان  جمعه 1400/07/02 5,450,000 ریال 1400/07/01 - 23:00 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیات_ گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیات_ گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
پنج شنبه 1400/07/01 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان  پنج شنبه 1400/07/01 2,746,800 ریال 1400/06/31 - 20:00 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیات_گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
تمرینی  چهارشنبه 1400/06/31 1,253,500 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست
اسب ترکمن  چهارشنبه 1400/06/31 2,000,000 ریال 1400/06/31 - 13:00 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B نونهالان  جمعه 1400/04/11 1,253,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
B نوجوانان  جمعه 1400/04/11 2,016,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
O2  جمعه 1400/04/11 2,016,500 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست
C بزرگسالان  جمعه 1400/04/11 4,687,000 ریال 1400/04/10 - 20:00 لیست

رویداد: هشتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه ابرش

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
B جوانان  پنج شنبه 1400/04/10 2,746,800 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
پنج شنبه 1400/04/10 1,253,500 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
O1  پنج شنبه 1400/04/10 1,635,000 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست
C بزرگسالان  پنج شنبه 1400/04/10 4,687,000 ریال 1400/04/09 - 21:00 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
D1 بزرگسالان  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
جمعه 1400/04/04 1,253,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست
جمعه 1400/04/04 2,016,500 ریال 1400/04/03 - 22:00 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
D1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/04/02 1,253,500 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست
C1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/04/02 2,746,800 ریال 1400/04/01 - 20:00 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب ترکمن  چهارشنبه 1400/03/26 1,500,000 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

رویداد: اولین رویداد هیات سوارکاری استان تهران - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب ترکمن  پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب زایچه  پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش هیأت - ولادت حضرت علی (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن  جمعه 1399/12/08 1,500,000 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن  پنج شنبه 1399/11/30 1,500,000 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

رویداد: جام کارآفرین 3 - گرامیداشت دهه مبارک فجر - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D بزرگسال  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,704,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,373,400 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 2,289,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
B نونهال  چهارشنبه 1399/11/22 1,046,400 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
D1 اسب ایرانی  چهارشنبه 1399/11/22 1,500,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B1 بزرگسال  چهارشنبه 1399/11/22 4,578,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B جوان  پنج شنبه 1399/11/23 2,289,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1399/11/23 1,704,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 30Cm  پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 50Cm  پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
اسب خالص ترکمن  جمعه 1399/11/24 2,000,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
B بزرگسال  جمعه 1399/11/24 5,886,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
O2 مالکین  جمعه 1399/11/24 1,704,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد - گرامیداشت دهه مبارک فجر - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1399/11/16 1,373,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/11/16 2,289,000 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  پنج شنبه 1399/11/02 1,046,400 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C نوجوان  پنج شنبه 1399/11/02 1,704,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C جوان  پنج شنبه 1399/11/02 2,289,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/11/02 3,924,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسال  جمعه 1399/10/26 1,046,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1399/10/26 1,373,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/10/26 2,289,000 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
ِD1بزرگسال  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/10/05 1,046,400 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/10/05 1,704,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/07/11 1,046,400 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/07/11 1,704,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/07/11 2,289,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/07/11 3,924,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/07/10 3,924,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست

رویداد: هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست

رویداد: مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران سال 1399 - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1399/06/26 6,932,400 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
اسب خالص ترکمن  چهارشنبه 1399/06/26 1,704,000 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1399/06/27 1,046,400 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1399/06/27 1,704,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B جوان  پنج شنبه 1399/06/27 2,289,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1399/06/28 1,704,000 ریال 1399/06/27 - 10:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب ترکمن خالص  پنج شنبه 1399/06/20 1,704,000 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
C نونهال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/06/21 1,704,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/06/21 3,924,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/06/20 4,578,000 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1399/06/21 1,373,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O2 مالگین  پنج شنبه 1399/04/12 1,704,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/04/13 1,046,400 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/04/13 1,704,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/04/13 2,289,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/04/13 3,924,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1399/04/12 1,373,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/04/12 3,924,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
سوارمبتدی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1399/03/23 1,704,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
O1  جمعه 1399/03/23 1,373,400 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1399/03/23 4,578,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/03/22 2,289,000 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/11/10 500,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1398/11/10 1,100,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
O2 مالگین  جمعه 1398/11/11 1,300,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/11/11 1,750,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/11/11 3,500,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/11/03 500,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
ِD1  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
C نونهال  جمعه 1398/11/04 900,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/11/04 1,300,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C جوان  جمعه 1398/11/04 1,750,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/11/04 3,000,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست

رویداد: چهلمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/10/06 500,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

رویداد: سومین رویداد هیأت پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/10/05 500,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/10/05 1,300,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/09/22 1,300,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/09/22 3,000,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن عسگری - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/09/14 500,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1398/09/15 900,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/09/15 1,300,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1398/09/15 1,750,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/09/15 3,500,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/09/08 1,300,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/09/08 3,000,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/08/24 500,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/08/24 1,300,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
Cبزرگسال  جمعه 1398/08/24 3,000,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/08/23 500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/23 3,500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

رویداد: سی و دومین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/08/09 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1398/08/10 900,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/08/10 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/08/10 1,750,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست

رویداد: سی و یکمین رویداد هیأت - مسابقات پونی - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی پونی 15Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی مبتدی 50Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی پیشرفته 70Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی پرش با اسب استان تهران - سال 1398 - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/08/01 5,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B جوان  چهارشنبه 1398/08/01 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1398/08/02 900,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1398/08/02 1,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
O3 مالکین  جمعه 1398/08/03 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست

رویداد: جام بزرگ کارآفرین 2 - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده پونی مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
رده پونی پیشرفته  پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1398/07/25 1,300,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/25 1,750,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست

رویداد: بیست و هشتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته نیروی انتظامی - باشگاه براق

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/07/18 1,300,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/18 3,500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

رویداد: دومین رویداد هیأت پاکدشت - یادبود شادروان سینا عزتی - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب خالص ایرانی 110cm  جمعه 1398/07/05 1,100,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسبهای زایچه ایران 115cm  جمعه 1398/07/05 1,300,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/07/05 1,750,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد هیأت - هفته دفاع مقدس - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/04 500,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/04 1,750,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/06/15 500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/06/15 3,500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/06/14 500,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/06/14 1,300,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1398/06/15 1,750,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/15 3,000,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و دومین رویداد هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/06/01 500,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
رده E  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/31 500,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/05/31 1,300,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
B نونهال  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B نوجوان  جمعه 1398/06/01 1,300,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B جوان  جمعه 1398/06/01 1,750,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/24 500,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
O1  پنج شنبه 1398/05/24 1,300,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/24 1,750,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/10 500,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

رویداد: نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
O2 مالکین  پنج شنبه 1398/05/10 1,300,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/03 500,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/05/04 1,300,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/05/04 1,750,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/05/04 3,500,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/04/27 1,300,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب جام استاد نشاطی - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/04/19 1,750,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  چهارشنبه 1398/04/19 1,300,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/04/19 3,500,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1398/04/20 900,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B جوان  پنج شنبه 1398/04/20 1,750,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1398/04/20 1,300,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
O3 مالکین  جمعه 1398/04/21 1,750,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
شش مانع پیاپی  جمعه 1398/04/21 3,000,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
B بزرگسال  جمعه 1398/04/21 4,500,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/04/14 500,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
رده E  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/04/14 1,300,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده E  پنج شنبه 1398/04/13 900,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/04/13 1,300,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/13 3,000,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/03/31 500,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/03/31 1,200,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/03/31 1,750,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/30 500,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/30 1,200,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/30 1,750,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
C نونهال  شنبه 1398/03/25 900,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C نوجوان  شنبه 1398/03/25 1,300,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C جوان  شنبه 1398/03/25 1,750,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C بزرگسال  شنبه 1398/03/25 3,000,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/23 3,500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - دومین رویداد پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/02 1,200,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/02 1,750,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: هشتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/02 1,300,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/02/19 500,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/02/20 1,300,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,750,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
ِD بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,300,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست

رویداد: اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/02 1,450,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست