مسابقات پرش با اسب

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
اسب ترکمن  چهارشنبه 1400/03/26 1,500,000 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیات - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
چهارشنبه 1400/03/26 1,253,500 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست
C1 بزرگسالان  چهارشنبه 1400/03/26 2,746,800 ریال 1400/03/25 - 23:00 لیست

رویداد: اولین رویداد هیات سوارکاری استان تهران - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
پنج شنبه 1400/02/30 1,253,500 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب ترکمن  پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست
اسب زایچه  پنج شنبه 1400/02/30 1,500,000 ریال 1400/02/30 - 11:59 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش هیأت - ولادت حضرت علی (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن  جمعه 1399/12/08 1,500,000 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست
جمعه 1399/12/08 1,046,400 ریال 1399/12/07 - 20:30 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
جمعه 1399/12/01 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
اسب خالص ترکمن  پنج شنبه 1399/11/30 1,500,000 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/11/30 1,046,400 ریال 1399/11/29 - 20:30 لیست

رویداد: جام کارآفرین 3 - گرامیداشت دهه مبارک فجر - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D بزرگسال  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,704,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 1,373,400 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  ﺳﻪ شنبه 1399/11/21 2,289,000 ریال 1399/11/20 - 20:30 لیست
B نونهال  چهارشنبه 1399/11/22 1,046,400 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
D1 اسب ایرانی  چهارشنبه 1399/11/22 1,500,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B1 بزرگسال  چهارشنبه 1399/11/22 4,578,000 ریال 1399/11/21 - 20:00 لیست
B جوان  پنج شنبه 1399/11/23 2,289,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1399/11/23 1,704,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 30Cm  پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
پونی 50Cm  پنج شنبه 1399/11/23 1,500,000 ریال 1399/11/22 - 18:00 لیست
اسب خالص ترکمن  جمعه 1399/11/24 2,000,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
B بزرگسال  جمعه 1399/11/24 5,886,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست
O2 مالکین  جمعه 1399/11/24 1,704,000 ریال 1399/11/23 - 20:00 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد - گرامیداشت دهه مبارک فجر - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/11/16 1,046,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1399/11/16 1,373,400 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/11/16 2,289,000 ریال 1399/11/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  پنج شنبه 1399/11/02 1,046,400 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C نوجوان  پنج شنبه 1399/11/02 1,704,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C جوان  پنج شنبه 1399/11/02 2,289,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/11/02 3,924,000 ریال 1399/11/01 - 20:30 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسال  جمعه 1399/10/26 1,046,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1399/10/26 1,373,400 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/10/26 2,289,000 ریال 1399/10/25 - 20:30 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست
ِD1بزرگسال  پنج شنبه 1399/10/25 1,046,400 ریال 1399/10/24 - 20:30 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/10/04 1,046,400 ریال 1399/10/03 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/10/05 1,046,400 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/10/05 1,704,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/10/05 2,289,000 ریال 1399/10/04 - 22:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب - باشگاه آذرفراز

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/07/11 1,046,400 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/07/11 1,704,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/07/11 2,289,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/07/11 3,924,000 ریال 1399/07/10 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/07/10 1,046,400 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1399/07/10 1,704,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/07/10 3,924,000 ریال 1399/07/09 - 20:30 لیست

رویداد: هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/07/04 1,046,400 ریال 1399/07/03 - 20:30 لیست

رویداد: مسابقات پرش با اسب قهرمانی استان تهران سال 1399 - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1399/06/26 6,932,400 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
اسب خالص ترکمن  چهارشنبه 1399/06/26 1,704,000 ریال 1399/06/25 - 11:59 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1399/06/27 1,046,400 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1399/06/27 1,704,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
B جوان  پنج شنبه 1399/06/27 2,289,000 ریال 1399/06/26 - 10:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1399/06/28 1,704,000 ریال 1399/06/27 - 10:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
اسب ترکمن خالص  پنج شنبه 1399/06/20 1,704,000 ریال 1399/06/19 - 21:45 لیست
C نونهال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/06/21 1,704,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/06/21 3,924,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1399/06/20 1,046,400 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/06/20 4,578,000 ریال 1399/06/19 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1399/06/21 1,373,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 1,046,400 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1399/06/21 2,289,000 ریال 1399/06/20 - 20:30 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O2 مالگین  پنج شنبه 1399/04/12 1,704,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C نونهال  جمعه 1399/04/13 1,046,400 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1399/04/13 1,704,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C جوان  جمعه 1399/04/13 2,289,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1399/04/13 3,924,000 ریال 1399/04/12 - 22:30 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1399/04/12 1,373,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/04/12 1,046,400 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1399/04/12 3,924,000 ریال 1399/04/11 - 22:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
سوارمبتدی  چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
چهارشنبه 1399/03/21 1,046,400 ریال 1399/03/20 - 22:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1399/03/23 1,704,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
O1  جمعه 1399/03/23 1,373,400 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1399/03/23 4,578,000 ریال 1399/03/22 - 22:30 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1399/03/22 1,046,400 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1399/03/22 2,289,000 ریال 1399/03/21 - 22:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/11/10 500,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1398/11/10 1,100,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/11/10 900,000 ریال 1398/11/09 - 22:30 لیست
O2 مالگین  جمعه 1398/11/11 1,300,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/11/11 1,750,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/11/11 3,500,000 ریال 1398/11/10 - 22:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/11/03 500,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
ِD1  پنج شنبه 1398/11/03 900,000 ریال 1398/11/02 - 23:59 لیست
C نونهال  جمعه 1398/11/04 900,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/11/04 1,300,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C جوان  جمعه 1398/11/04 1,750,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/11/04 3,000,000 ریال 1398/11/03 - 23:59 لیست

رویداد: چهلمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/10/06 500,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
جمعه 1398/10/06 900,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/10/06 1,750,000 ریال 1398/10/05 - 21:00 لیست

رویداد: سومین رویداد هیأت پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/10/05 500,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
پنج شنبه 1398/10/05 900,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/10/05 1,300,000 ریال 1398/10/04 - 21:00 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/09/22 900,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/09/22 1,300,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/09/22 3,000,000 ریال 1398/09/21 - 22:30 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن عسگری - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/09/14 500,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/09/14 900,000 ریال 1398/09/13 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1398/09/15 900,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/09/15 1,300,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1398/09/15 1,750,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/09/15 3,500,000 ریال 1398/09/14 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
جمعه 1398/09/08 900,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/09/08 1,300,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/09/08 3,000,000 ریال 1398/09/07 - 23:59 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/08/24 500,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
جمعه 1398/08/24 900,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/08/24 1,300,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست
Cبزرگسال  جمعه 1398/08/24 3,000,000 ریال 1398/08/23 - 20:30 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد هیأت - ولادت حضرت محمد (ص) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  پنج شنبه 1398/08/23 500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/08/23 900,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/23 3,500,000 ریال 1398/08/22 - 20:30 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - آغاز امامت حضرت ولیعصر (عج) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/16 500,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/08/16 900,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/08/16 1,750,000 ریال 1398/08/15 - 20:30 لیست

رویداد: سی و دومین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/08/09 900,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/08/09 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 08:00 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1398/08/10 900,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/08/10 1,300,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/08/10 1,750,000 ریال 1398/08/09 - 23:59 لیست

رویداد: سی و یکمین رویداد هیأت - مسابقات پونی - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی پونی 15Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی مبتدی 50Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست
رده پونی پیشرفته 70Cm  پنج شنبه 1398/08/09 500,000 ریال 1398/08/08 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی پرش با اسب استان تهران - سال 1398 - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/08/01 5,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B جوان  چهارشنبه 1398/08/01 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1398/08/02 900,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1398/08/02 1,300,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست
O3 مالکین  جمعه 1398/08/03 1,750,000 ریال 1398/07/30 - 10:00 لیست

رویداد: جام بزرگ کارآفرین 2 - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده پونی مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
رده پونی پیشرفته  پنج شنبه 1398/07/25 500,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/25 900,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
اسب خالص ایرانی  پنج شنبه 1398/07/25 1,300,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/25 1,750,000 ریال 1398/07/24 - 23:59 لیست

رویداد: بیست و هشتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته نیروی انتظامی - باشگاه براق

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/18 500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/18 900,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/07/18 1,300,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/18 3,500,000 ریال 1398/07/17 - 20:30 لیست

رویداد: دومین رویداد هیأت پاکدشت - یادبود شادروان سینا عزتی - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسب خالص ایرانی 110cm  جمعه 1398/07/05 1,100,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست
اسبهای زایچه ایران 115cm  جمعه 1398/07/05 1,300,000 ریال 1398/07/05 - 11:30 لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد هیأت - گرامیداشت هفته دفاع مقدس - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/07/05 500,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
جمعه 1398/07/05 900,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/07/05 1,750,000 ریال 1398/07/04 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد هیأت - هفته دفاع مقدس - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/07/04 500,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
ِD1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/04 900,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/07/04 1,750,000 ریال 1398/07/03 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
تمرینی  جمعه 1398/06/15 500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/06/15 3,500,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/06/14 500,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/06/14 900,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/06/14 1,300,000 ریال 1398/06/13 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1398/06/15 900,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1398/06/15 1,300,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1398/06/15 1,750,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/15 3,000,000 ریال 1398/06/14 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و دومین رویداد هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/06/01 500,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
رده E  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام موسی کاظم (ع) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/31 500,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/31 900,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/05/31 1,300,000 ریال 1398/05/30 - 20:30 لیست
B نونهال  جمعه 1398/06/01 900,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B نوجوان  جمعه 1398/06/01 1,300,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
B جوان  جمعه 1398/06/01 1,750,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1398/06/01 3,000,000 ریال 1398/05/31 - 20:30 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/24 500,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/24 900,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
O1  پنج شنبه 1398/05/24 1,300,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/24 1,750,000 ریال 1398/05/23 - 20:30 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/10 500,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

رویداد: نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 900,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
O2 مالکین  پنج شنبه 1398/05/10 1,300,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/05/10 1,750,000 ریال 1398/05/10 - 12:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/05/03 500,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/05/03 900,000 ریال 1398/05/02 - 23:59 لیست
O2 مالکین  جمعه 1398/05/04 1,300,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/05/04 1,750,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1398/05/04 3,500,000 ریال 1398/05/03 - 20:30 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/04/27 500,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
رده E  پنج شنبه 1398/04/27 900,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/04/27 1,300,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/27 1,750,000 ریال 1398/04/26 - 20:30 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب جام استاد نشاطی - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/04/19 1,750,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
D اسبهای زایچه ایران  چهارشنبه 1398/04/19 1,300,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B1 بزرگسال  چهارشنبه 1398/04/19 3,500,000 ریال 1398/04/18 - 15:00 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1398/04/20 900,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B جوان  پنج شنبه 1398/04/20 1,750,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1398/04/20 1,300,000 ریال 1398/04/19 - 14:00 لیست
O3 مالکین  جمعه 1398/04/21 1,750,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
شش مانع پیاپی  جمعه 1398/04/21 3,000,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست
B بزرگسال  جمعه 1398/04/21 4,500,000 ریال 1398/04/20 - 14:00 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/04/14 500,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
رده E  جمعه 1398/04/14 900,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/04/14 1,300,000 ریال 1398/04/14 - 12:30 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت حضرت معصومه (س) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده E  پنج شنبه 1398/04/13 900,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/04/13 1,300,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1398/04/13 3,000,000 ریال 1398/04/13 - 12:30 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  جمعه 1398/03/31 500,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
جمعه 1398/03/31 900,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/03/31 1,200,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/03/31 1,750,000 ریال 1398/03/30 - 20:30 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/30 500,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/30 900,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/30 1,200,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/30 1,750,000 ریال 1398/03/29 - 20:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
C نونهال  شنبه 1398/03/25 900,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C نوجوان  شنبه 1398/03/25 1,300,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C جوان  شنبه 1398/03/25 1,750,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست
C بزرگسال  شنبه 1398/03/25 3,000,000 ریال 1398/03/23 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/03/23 500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/23 900,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/23 1,300,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/23 3,500,000 ریال 1398/03/22 - 20:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - دومین رویداد پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/09 900,000 ریال 1398/03/09 - 12:30 لیست

رویداد: هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1398/03/02 1,200,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/03/02 1,750,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: هشتمین رویداد هیأت - ولادت امام حسن (ع) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/03/02 900,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1398/03/02 1,300,000 ریال 1398/03/01 - 23:59 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده تمرینی  پنج شنبه 1398/02/19 500,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1398/02/19 900,000 ریال 1398/02/18 - 23:59 لیست
ِD1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1398/02/20 1,300,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد پرش با اسب هیأت - ماه مبارک رمضان - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
جمعه 1398/02/20 900,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/02/20 1,750,000 ریال 1398/02/19 - 23:59 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,750,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
پنج شنبه 1398/02/05 900,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست
ِD بزرگسال  پنج شنبه 1398/02/05 1,300,000 ریال 1398/02/05 - 01:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست
D1 اسبهای زایچه ایران  یکشنبه 1398/02/01 900,000 ریال 1398/02/01 - 12:00 لیست

رویداد: اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/01/22 900,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/02 800,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/02 1,450,000 ریال 1397/12/01 - 20:30 لیست

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست