مسابقات پرش با اسب

رویداد: اولین رویداد هیأت پاکدشت - ولادت امام زمان (عج) - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
سوار مبتدی  ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست
D1 بزرگسال  ﺳﻪ شنبه 1398/01/27 950,000 ریال 1398/01/31 - 12:14 ثبت نام لیست

رویداد: اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1398/01/22 950,000 ریال 1398/01/21 - 22:00 لیست
O1 مالکین  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
D بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,300,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1398/01/23 1,750,000 ریال 1398/01/22 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 800,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/12/16 1,450,000 ریال 1397/12/15 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
جمعه 1397/12/03 800,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/12/03 1,050,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/12/03 1,450,000 ریال 1397/12/02 - 20:30 لیست

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست