لیست سوارکاران ثبت نامی

سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو: B جوان

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 داود پوررضایی هکتور آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید (خارج رده)
2 تارخ پرند آفابل آزمون تهران پارسا نجفی تایید (خارج رده)
3 حمیدرضا حسینی جینا الیویا پی.اس پاییزان تهران مسعود سهرابی تایید (خارج رده)
4 مجید شریفی ایندیان آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
5 فرنام عمیقی آنیکو نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
6 فائزه غروی گلوریا آزمون تهران فائزه غروی تایید (خارج رده)
7 دانیال محزون ژولیه فلور آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
8 علی عقیقی سوزی آزمون تهران عقیقی تایید
10 محمدابوالحسنی زاده بونو آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
11 ایلیا معنوی لاندن آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
12 امیر ارسلان تنباکوکار دوبلین بام تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید
13 داود پوررضایی ساخاری آزمون تهران شمس تایید (خارج رده)
14 حمزه عبادی لیلیز آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
15 هومان جلالی زاکسن شهداء(قصرفیروزه) تهران رضا پورمقدم تایید (خارج رده)
16 رامین شهابی لو آزمون تهران آقای مهدی زاده تایید (خارج رده)
17 مجید شریفی مسترجی آزمون تهران سیاه منصوری تایید (خارج رده)
18 ملیکا غروی دومانارتو آزمون تهران ملیکا غروی تایید (خارج رده)
19 محمد گرایلی مدونا شهداء(قصرفیروزه) تهران افضلی تایید (خارج رده)
20 علی رحمتی کیو وادیس آزمون تهران علی رحمتی تایید (خارج رده)
22 داود پوررضایی چیکولینی آزمون تهران شمس تایید (خارج رده)
23 محمود پورحیدری انرما بام تهران پورجعفری تایید (خارج رده)
24 سپنتا مهاجر بیگ استار آزمون تهران مهاجر تایید (خارج رده)
25 فرنام عمیقی کارولین ام نزاجا تهران فرنام عمیقی تایید
26 حمزه عبادی دیامانتا آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
27 تارخ پرند کالو آزمون تهران سلیم رسولی تایید (خارج رده)
28 دانیال محزون کوری دالیس زد آزمون تهران دانیال محزون تایید (خارج رده)
29 مجید شریفی گلد فایر آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
30 داود پوررضایی ادالما آزمون تهران نعمتی تایید (خارج رده)
31 امیر ارسلان تنباکوکار کیبانا ام بام تهران امیر ارسلان تنباکوکار تایید
32 علی عقیقی هاستالاویستا آزمون تهران عقیقی تایید
33 ایلیا معنوی آی فِیم آریاسب تهران ایلیا معنوی تایید
34 محمدابوالحسنی زاده ایزارلا آزمون تهران ابوالحسنی زاده تایید
35 حمیدرضا حسینی کو کوز مقدم تهران آقای شهاب مقدم تایید (خارج رده)
36 فائزه غروی کنتسا بی زد آزمون تهران سارا رحمتی تایید (خارج رده)
37 هومان جلالی کلدپلی شهداء(قصرفیروزه) تهران نیلوفرعباسی تایید (خارج رده)
38 کیانا فکوریان گرند کروز آزمون تهران تایید
9 ارشیا نجفی نیا زورو بام تهران کالسکه طلایی رد (انصراف کاربر)
21 حمیدرضا حسینی جیانتی مقدم تهران آقای شهاب مقدم رد (انصراف کاربر) (خارج رده)