لیست سوارکاران ثبت نامی

بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت: E

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حسن محمدزاده لدی نی لدی مارز شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری تایید (خارج رده)
2 امیر زاهدی سان شاین نزاجا تهران موریس تایید
3 سیدحسن بوری مارال زیبا نزاجا تهران آقای کرمی تایید
5 حسن محمدزاده گودلاین شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری تایید
6 مجید نبی لو ایلما شهداء(قصرفیروزه) تهران عامری تایید
7 عباس خدام کهنکی ویکلو توسن تهران عباس خدام تایید
8 سجاد دوست محمدی کویین نزاجا تهران صفدری تایید (خارج رده)
9 حسن محمدزاده ایزابل زد شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری تایید
10 امیر زاهدی جولی نزاجا تهران رسانه تایید
11 مازیار یزدانی بیسکویت نزاجا تهران مقدم تایید (خارج رده)
12 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران دکتر احیایی تایید (خارج رده)
13 شایان عزیزی سویینی زد نزاجا تهران عباسی تایید
4 بهروز ضیایی آی سی سیولینا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
14 بهروز ضیایی هلا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)