لیست سوارکاران ثبت نامی

نوزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: O2 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 موسی زمان زاده یروفی بام تهران شرکت اسب طلایی پارسیان تایید
2 سعید وثوقی بالورا کلاک البرز سعید وثوقی تایید
4 افشین احمدوان ساندیور بام تهران احمدوان تایید
5 رومینا تعمیری آگرین پاییزان تهران رومینا تعمیری تایید
6 اصغر کمری فاروخ آریاسب تهران اصغر کمری تایید
7 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران محمد مظفری تایید
8 عاطفه براتی هانسارا بام تهران خانم براتی تایید
9 سید محمد جواد قزوینی (فورور) بام تهران آقای جواد قزوینی تایید
10 سید محمد جواد قزوینی هارت تو بیت بام تهران جواد قزوینی تایید
3 علی عربی دونالیزا حبیبی تهران عربی رد (انصراف کاربر)