لیست سوارکاران ثبت نامی

هفدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سعید بهبودی هایپیچ وروو چیتگر تهران سعید بهبودی تایید (خارج رده)
2 مجید شریفی (فولاز) آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
3 محسن وطن پرست کالاندا اسبیران تهران محسن وطن پرست تایید (خارج رده)
4 آرش سجادی یوتارو آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
5 کامیار وجدانی (میباخ) آریاسب تهران تایید
6 سعید کلانتری رزا چیتگر تهران ... تایید
7 آرین اسحاقی آلکازار آزمون تهران اسحاقی تایید (خارج رده)
8 اسماعیل فلاح قنبری جنتیلا پردیس تهران فرهاد شاهسون تایید (خارج رده)
9 جلال کارگری کاپریل بام تهران عسل طهرانی تایید (خارج رده)
10 محمد زرین کرمت شهاب تهران شهاب حاجی احمدی تایید (خارج رده)
11 مجید شریفی (دابلین) آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
12 حمزه عبادی الویرا شکوری تهران کمپانی تایید (خارج رده)
13 سید محمد خاتمی کلور بست رخش صبا تهران رامین شهابی تایید (خارج رده)
14 رامین شهابی ماه بانو پاییزان تهران سرشار تایید
15 محسن وطن پرست وی نوخ نی اسبیران تهران محسن وطن پرست تایید (خارج رده)
17 سعید کلانتری فاراول زد چیتگر تهران ... تایید (خارج رده)
18 آرش سجادی زائومی آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
19 مهیار علمچی بوگراسیا مقدم تهران مقدم تایید (خارج رده)
20 مهیار علمچی (تابا) مقدم تهران تایید (خارج رده)
21 امیر صدرا بختیاری کلازین پارت گیلان پارت تایید (خارج رده)
22 امیر صدرا بختیاری (فرلیدی) پارت گیلان پارت تایید (خارج رده)
0 فاطمه یارلو چوپاچوپ رخش صبا تهران فاطمه یارلو رد (انصراف کاربر)
0 رضا جلالی سلطان خان بام تهران آقای عبدالهی رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 محمد حاجی یزدی گلپا اسب سفید تهران ابراهیم علیزاده رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
0 مجید شریفی آتلانتا آزمون تهران رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
16 علیرضا افضل زاده سیلور چیتگر تهران علیرضا افضل زاده رد (انصراف کاربر)