لیست سوارکاران ثبت نامی

پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
2 سید جواد جلالی کلاویر نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
3 محمدرضا کاظم پناه ورویگر کمرد تهران محمدرضاکاظم پناه تایید
4 سینا غلامی طوقچی کمت نزاجا تهران سینا غلامی تایید
5 ایمان والی تبار دیلایت کمرد تهران والی تبار تایید
6 سید یونس باقری کویین زد نزاجا تهران سید یونس باقری تایید
7 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران مظفری تایید
8 سید جواد جلالی اسپریت نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
9 محمدرضا کاظم پناه ویل براوور کمرد تهران محمدرضاکاظم پناه تایید
10 بهروز ضیایی هاینیکی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)