لیست سوارکاران ثبت نامی

یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت: O1 مالکین

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 سینا غلامی طوقچی کمت نزاجا تهران سیناغلامی تایید
2 محمد ابراهیم مظفری آرژانتینیوس ثقفی تهران مظفری تایید
3 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
4 مهدی نجاری هاینیکی صحرا تهران مهدی نجاری تایید
5 مهدی شفیعی فرت نزاجا تهران مهدی شفیعی تایید
6 سلمان ثقفی داروین دی زد ثقفی تهران سلمان ثقفی تایید
7 امیر فدایی ویونا آذین صحرا تهران تایید
8 وحید خادمی کال کوثر تهران آقای دکتر دامغانیان تایید
9 سید جواد جلالی کلاویر نزاجا تهران سید جواد جلالی تایید
10 بهروز ضیایی آمیرا صحرا تهران رضا عبداللهی تایید (خارج رده)
0 حسن محمدزاده ایزابل زد شهداء(قصرفیروزه) تهران محمدحسین هوشیاری رد (انصراف کاربر)
0 کیان کمال فر وینزور اسبیران تهران کیان کمال فر رد (انصراف کاربر)
0 سجاد دوست محمدی ساکس نزاجا تهران ... رد (انصراف کاربر) (خارج رده)