لیست سوارکاران ثبت نامی

سومین رویداد پرش با اسب هیأت - گرامیداشت روز ارتش: D1 بزرگسال

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 حمیدرضا حاجی کندی فلور نزاجا تهران عباس جمالی تایید (خارج رده)
2 بهروز ضیایی راکائل صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
3 سجاد دوست محمدی سامانتا نزاجا تهران سجاد دوست محمدی تایید
4 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران عامری تایید
5 نوید نجفیان صوفیا کوثر تهران نوید نجفیان تایید
6 یوسف انق کاترینا کارلوس کوثر تهران نوید نجفیان تایید
7 هومان جلالی موگته نزاجا تهران کیوان غفوری تایید (خارج رده)
8 بهروز ضیایی کاترینا صحرا تهران بهروز ضیایی تایید (خارج رده)
9 سجاد دوست محمدی ساکس نزاجا تهران سجاد دوست محمدی تایید
0 امیر کلانتری دیوت آریاسب تهران حمیدرضا بیرامی رد (انصراف کاربر) (انصراف کاربر)