لیست سوارکاران ثبت نامی

اولین رویداد پرش هیأت - اعیاد شعبانیه: اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 قاسم قاسمی گیلوما ایندگان تهران علی میرزااقا تایید (خارج رده)
2 آرین اسحاقی فراسکو آزمون تهران اسحاقی تایید (خارج رده)
3 عباس قدیری جونیورادلان شبنم تهران دشتی تایید
4 محمد رسول رحیم زاده دورس وی دی ال فرمان آرا البرز رضا سلیمی تایید کستلو
5 مجید منصوری لگسوز الوند تهران دکتر ارفع تایید
6 آرش سجادی زائومی آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
7 مجید نبی لو کولدی شهداء(قصرفیروزه) تهران عبدالهی تایید (خارج رده)
8 حمزه عبادی الویرا ایندگان تهران کمپانی تایید خارج رده
9 علی گلاب هانا آریاسب تهران سمانه محمودی تایید (خارج رده)
10 تارخ پرند پانتوم آزمون تهران شریفی تایید (خارج رده)
11 علی پوررضایی زانامی آزمون تهران حجت الله تاجیک تایید
12 سروش باستانی آوانسه شکوری تهران باستانی تایید (خارج رده)
13 احسان صفری نژاد کویت آگو حبیبی تهران نکونام تایید (خارج رده)
14 امیر محمد حسینعلی کایا آزمون تهران حسینی تایید (خارج رده)
15 عباس پیوند آریان ژولی ایندگان تهران عباس پیوند آریان تایید (خارج رده)
16 محمد رضا طراحیان کانتروس رخش صبا تهران نجومی تایید
17 رضا جعفری نونیکس نزاجا تهران احیایی تایید (خارج رده)
18 آفرین مقدم اسبرانزا اس آزمون تهران مقدم تایید (خارج رده)
19 علی پاکنژاد دزموند ابرش تهران مختارانی تایید (خارج رده)
20 محمد رسول رحیم زاده ایوونولا فرمان آرا البرز محمد رسول رحیم زاده تایید (خارج رده)
21 محمد گرایلی کارلا زد شهداء(قصرفیروزه) تهران اقای جیرفتی تایید
22 مجید منصوری فیستا الوند تهران دکتر ارفع تایید
23 آرش سجادی یوتارو آزمون تهران آرش سجادی تایید (خارج رده)
24 سینا زینلی لیدی شبنم تهران سینا زینلی تایید
25 شاهین سجادیی لاوربوی آزمون تهران شاهین سجادی تایید (خارج رده)
26 رضا مرزبانیان کنتن گراف آریاسب تهران رضا مرزبانیان تایید (خارج رده)
29 بردیا عزیزیان میس ترال شبنم تهران تایید (خارج رده)
30 بردیا عزیزیان سردار شبنم تهران تایید (خارج رده)
0 قاسم قاسمی ثمیر ایندگان تهران موسوی رد (انصراف کاربر)
0 محیا نعیمی وایلانا پارت تهران حمید رضا علاقبندیان رد (انصراف کاربر)