لیست سوارکاران ثبت نامی

چهل و سومین رویداد هیأت - ولادت امام محمدباقر (ع): اسب مبتدی

ترتیب سوارکار اسب باشگاه استان مالک وضعیت توضیحات
1 محمد حاجی یزدی توسن آخال اسب سفید تهران محمد رضا قمصری تایید (خارج رده)
3 امیرعلی عابدینی ایلدرم نزاجا تهران مجید حسینی تایید (خارج رده)
4 یوسف انق هیرو کوثر تهران اقای جوانی تایید
6 مجید نبی لو هویا هوتا شهداء(قصرفیروزه) تهران عامری تایید (خارج رده)
7 محمد حاجی یزدی قوش اسب سفید تهران لیلی سرابندی تایید (خارج رده)
8 قاسم قاسمی ژولی ایندگان تهران قاسمی تایید
10 بهروز ضیایی بنتلی صحرا تهران بهروز ضیایی تایید
11 امیرعلی عابدینی فلورانس نزاجا تهران مجید حسینی تایید
12 مهراد اختری (ترنج) شهداء(قصرفیروزه) تهران کاشانی تایید
13 رامین کمالی نیا کیا اسب سفید تهران رامین کمالی نیا تایید (خارج رده)
14 محمد حاجی یزدی یلسر اسب سفید تهران شیما مفاخریان تایید (خارج رده)
15 یوسف انق وارنامیر کوثر تهران اقای احمدی تایید
17 اسماعیل فلاح قنبری رعد کوچک پردیس تهران شهاب کحال زاده تایید
0 بهروز ضیایی هلا صحرا تهران بهروز ضیایی رد (انصراف کاربر)
2 فردین عبادی آوات میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
5 فردین عبادی یولسا میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
9 فردین عبادی ربکا میثاق تهران سیاه منصوری رد (انصراف کاربر) (خارج رده)
16 فردین عبادی ستایش میثاق تهران کردبچه رد (انصراف کاربر) (خارج رده)