مسابقات استقامت

رویداد: اولین رویداد استقامت هیات سوارکاری استان تهران - پیشوا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده 20 کیلومتر   جمعه 1402/12/04 2,725,000 ریال چهارشنبه 1402/12/02 - 14:00 لیست
رده 40 کیلومتر   جمعه 1402/12/04 3,815,000 ریال چهارشنبه 1402/12/02 - 14:00 لیست