مسابقات استقامت

رویداد: دومین رویداد سوارکاری استقامت هیات - باشگاه سوارکاری چابکسواران

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
20 کیلومتر   پنج شنبه 1401/04/02 2,000,000 ریال ﺳﻪ شنبه 1401/03/31 - 23:59 لیست
40 کیلومتر   پنج شنبه 1401/04/02 3,000,000 ریال ﺳﻪ شنبه 1401/03/31 - 23:59 لیست
60 کیلومتر   پنج شنبه 1401/04/02 4,000,000 ریال ﺳﻪ شنبه 1401/03/31 - 23:59 لیست

رویداد: اولین رویداد سوارکاری استقامت هیأت(جام صلیب سرخ و هلال احمر) - شهریار

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
20 کیلومتر   پنج شنبه 1401/02/22 2,000,000 ریال ﺳﻪ شنبه 1401/02/20 - 22:59 لیست
40 کیلومتر   پنج شنبه 1401/02/22 2,000,000 ریال ﺳﻪ شنبه 1401/02/20 - 22:59 لیست