مسابقات درساژ

رویداد: اولین رویداد درساژ هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
آشنایی   جمعه 1397/09/23 800,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست
مقدماتی   جمعه 1397/09/23 1,000,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست
ابتدایی   جمعه 1397/09/23 1,200,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست