مسابقات درساژ

رویداد: اولین رویداد درساژ هیأت - جام کارآفرین - باشگاه پارت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
Elementary   پنج شنبه 1399/11/16 2,000,000 ریال چهارشنبه 1399/11/15 - 20:30 لیست
Preliminary   پنج شنبه 1399/11/16 1,500,000 ریال چهارشنبه 1399/11/15 - 20:30 لیست
1D بزرگسال   پنج شنبه 1399/11/16 1,200,000 ریال چهارشنبه 1399/11/15 - 20:30 لیست
1D پونی سواران   پنج شنبه 1399/11/16 1,000,000 ریال چهارشنبه 1399/11/15 - 20:30 لیست

رویداد: اولین مسابقه درساژ هیأت - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
1D پونی سوار   پنج شنبه 1398/09/21 700,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست
1D بالای 16 سال   پنج شنبه 1398/09/21 1,000,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست
Preliminary   پنج شنبه 1398/09/21 1,200,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست
Elementary   پنج شنبه 1398/09/21 1,500,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست
Medium   پنج شنبه 1398/09/21 2,000,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست
Advance   پنج شنبه 1398/09/21 2,500,000 ریال چهارشنبه 1398/09/20 - 14:30 لیست

رویداد: اولین رویداد درساژ هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
آشنایی   جمعه 1397/09/23 800,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست
مقدماتی   جمعه 1397/09/23 1,000,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست
ابتدایی   جمعه 1397/09/23 1,200,000 ریال پنج شنبه 1397/09/22 - 20:30 لیست