همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
O3 مالکین جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
A1 بزرگسال جمعه 1397/08/04 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز تربیت بدنی و ورزش / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
E پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/07/26 1,450,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد هیأت سوارکاری پاکدشت - روز نیروی انتظامی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/07/13 1,050,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهال جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/07/13 1,050,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/07/13 1,450,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/07/13 2,200,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران - D پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/07/12 1,450,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی کشور نونهال نوجوان جوان / محل: باشگاه نوروز آباد

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
قهرمانی کشور نونهالان جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست
قهرمانی کشور نوجوان جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست
قهرمانی کشور جوانان جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - عید سعید غدیر خم / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهال پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
C نوجوان پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
C جوان پنج شنبه 1397/06/08 1,450,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
O1 مالگین پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/06/09 800,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/06/09 800,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/06/09 1,050,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/06/09 2,900,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - عید سعید غدیر خم / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/06/08 2,900,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و یکمین رویداد پرش هیأت - چهارمین رویداد پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
E پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/05/25 1,000,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه الوند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
پونی پنج شنبه 1397/05/18 500,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
E پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/05/18 1,050,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/05/18 1,450,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نوزدهمین رویداد جام استاد نشاطی / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1397/05/10 1,450,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
D بزرگسال (زایچه ایران) چهارشنبه 1397/05/10 1,050,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
B بزرگسال چهارشنبه 1397/05/10 3,800,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/05/11 800,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/05/11 1,050,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/05/11 1,450,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1397/05/11 2,200,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
O3 مالکین جمعه 1397/05/12 1,450,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست
A1 بزرگسال جمعه 1397/05/12 4,400,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست
امتیازی جمعه 1397/05/12 2,200,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هجدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O2 مالکین پنج شنبه 1397/05/04 1,450,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/05/04 1,450,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/05/05 2,900,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/05/05 800,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/05/05 800,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/05/04 2,900,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
D بزرگسال پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / شانزدهمین رویداد هیأت - روز عفاف و حجاب / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1397/04/21 1,050,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/04/21 1,450,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / شانزدهمین رویداد هیأت - عفاف و حجاب / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/04/21 1,450,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/04/15 1,050,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/04/15 2,900,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C نونهال جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/04/15 1,050,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/04/15 1,450,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/04/15 2,900,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردهمین رویداد هیأت -گرامیداشت شهدای هفتم تیر / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/04/08 1,450,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهاردهمین رویداد هیأت - گرامیداشت شهدای هفتم تیر / محل: باشگاه آریاسب

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/04/08 1,450,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سیزدهمین رویداد هیأت -سومین رویداد پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
سوارمبتدی پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
E پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/04/07 1,000,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دوازدهمین رویداد - عید سعید فطر / محل: باشگاه نوروز آباد

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B نونهال جمعه 1397/03/25 800,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B نوجوان جمعه 1397/03/25 1,050,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B جوان جمعه 1397/03/25 1,450,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/03/25 2,900,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
اسب مبتدی شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
سوار مبتدی شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
E شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
ِD بزرگسال شنبه 1397/03/26 1,050,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
O2 مالکین شنبه 1397/03/26 1,450,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت جام رمضان / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده E جمعه 1397/03/18 800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
D بزرگسال جمعه 1397/03/18 1,050,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
B بزرگسالان جمعه 1397/03/18 3,800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد - ولادت امام حسن (ع) - سالن سرپوشیده بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
E جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست
O2 مالکین جمعه 1397/03/11 1,450,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/03/11 2,900,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش هیأت - به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن (ع) / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
E جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1397/03/11 1,000,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد - ولادت امام حسن (ع) - شهدا / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/03/10 800,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/03/10 800,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/03/10 2,900,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
ِD بزرگسال جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/03/04 2,200,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/02/28 1,450,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
E پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
اسب زایچه ایران پنج شنبه 1397/02/27 1,000,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
E جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
ِD1 بزرگسال جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/02/21 2,200,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت) / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
E پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1397/02/20 1,450,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان پنج شنبه 1397/02/06 1,450,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/02/06 2,900,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/02/06 800,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/02/06 1,050,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
E جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
ِD بزرگسال جمعه 1397/02/07 1,050,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
O2 مالکین جمعه 1397/02/07 1,450,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
E جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/01/31 1,050,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/31 1,450,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/01/24 1,050,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,250,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/12/11 900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/12/04 1,250,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/04 1,900,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1396/12/03 900,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
رده E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/11/27 900,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,900,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,250,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده D1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده O2 مالکین پنج شنبه 1396/06/30 1,250,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده C بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 1,900,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده E چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده D1 بزرگسال چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست