همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
O1 مالکین پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و دومین رویداد پرش هیأت - گرامیداشت هفته بسیج / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/09/08 1,450,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و یکمین رویداد پرش هیأت - ولادت حضرت محمد ص / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/09/01 1,050,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/09/02 800,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/09/02 1,050,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/09/02 1,450,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال جمعه 1397/09/02 2,900,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی امین رویداد پرش هیأت - روز کتاب و کتاب خوانی / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/08/25 1,050,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/08/25 1,450,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین مسابقه سه روزه هیأت / محل: باشگاه جم

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
سه روزه جمعه 1397/08/11 1,000,000 ریال 1397/08/10 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
رده E پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1397/08/10 1,050,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
C بزرگسال پنج شنبه 1397/08/10 2,200,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / قهرمانی استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز تربیت بدنی و ورزش / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/07/26 1,450,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری البرز / جام البرز "یادبودزنده یادحسام شالچیان " / محل: باشگاه هوشمند

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
C1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B1 بزرگسال چهارشنبه 1397/07/18 3,800,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
O2 مالکین چهارشنبه 1397/07/18 1,450,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
C بزرگسال دو بخشی مخصوص چهارشنبه 1397/07/18 2,200,000 ریال 1397/07/17 - 11:07 لیست
B نونهال ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 800,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست
B نوجوان ( با یک باراژ) پنج شنبه 1397/07/19 1,050,000 ریال 1397/07/18 - 11:07 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/05/04 2,900,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
D بزرگسال پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت جام رمضان / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
رده E جمعه 1397/03/18 800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
D بزرگسال جمعه 1397/03/18 1,050,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
B بزرگسالان جمعه 1397/03/18 3,800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست