مسابقات پرش با اسب

رویداد: چهلمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/25 800,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D1 اسبهای جوان 5 و 6 ساله  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/11/25 1,050,000 ریال 1397/11/24 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/11/26 800,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/11/26 1,450,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/11/26 1,050,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/11/26 2,200,000 ریال 1397/11/25 - 20:30 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  جمعه 1397/11/05 1,050,000 ریال 1397/11/04 - 20:30 لیست
اسبهای جوان 5 و 6 سال  جمعه 1397/11/05 1,050,000 ریال 1397/11/04 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/11/05 1,050,000 ریال 1397/11/04 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/11/05 1,450,000 ریال 1397/11/04 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/11/04 800,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/11/04 800,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/11/04 800,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست

رویداد: اولین رویداد پونی سواری هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اکوئی فان مبتدی با کمک  پنج شنبه 1397/11/04 600,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
اکوئی فان مبتدی بدون کمک  پنج شنبه 1397/11/04 600,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
اکوئی فان پیشرفته  پنج شنبه 1397/11/04 600,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
پرش مبتدی - قد اسب زیر 130cm  پنج شنبه 1397/11/04 700,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
پرش مبتدی - قد اسب 130 تا 148cm  پنج شنبه 1397/11/04 700,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
پرش پیشرفته - قد اسب زیر 130cm  پنج شنبه 1397/11/04 700,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست
پرش پیشرفته - قد اسب 130 تا 148cm  پنج شنبه 1397/11/04 700,000 ریال 1397/11/03 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد هیأت - گرامیداشت نواب صفوی و فدائیان اسلام - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B نونهال  جمعه 1397/10/28 800,000 ریال 1397/10/27 - 20:30 لیست
B نوجوان  جمعه 1397/10/28 1,050,000 ریال 1397/10/27 - 20:30 لیست
B جوان  جمعه 1397/10/28 1,450,000 ریال 1397/10/27 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/10/28 2,900,000 ریال 1397/10/27 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد هیأت - گرامیداشت امیر کبیر - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/10/20 800,000 ریال 1397/10/19 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/10/20 800,000 ریال 1397/10/19 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/10/20 800,000 ریال 1397/10/19 - 20:30 لیست
D بزرگسال  پنج شنبه 1397/10/20 1,050,000 ریال 1397/10/19 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1397/10/21 800,000 ریال 1397/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/10/21 1,050,000 ریال 1397/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/10/21 1,450,000 ریال 1397/10/20 - 20:30 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  پنج شنبه 1397/09/29 800,000 ریال 1397/09/28 - 20:30 لیست
C نوجوان  پنج شنبه 1397/09/29 1,050,000 ریال 1397/09/28 - 20:30 لیست
C جوان  پنج شنبه 1397/09/29 1,450,000 ریال 1397/09/28 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1397/09/29 2,200,000 ریال 1397/09/28 - 20:30 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
ِD بزرگسال  پنج شنبه 1397/09/22 1,050,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست

رویداد: سی و چهارمین رویداد هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/09/22 800,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست
ِD بزرگسال  پنج شنبه 1397/09/22 1,050,000 ریال 1397/09/21 - 20:30 لیست

رویداد: سی و سومین رویداد هیأت - روز دانشجو - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/09/15 800,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,050,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/09/15 1,450,000 ریال 1397/09/14 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
جمعه 1397/09/16 800,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/16 2,900,000 ریال 1397/09/15 - 20:30 لیست

رویداد: سی و دومین رویداد پرش هیأت - گرامیداشت هفته بسیج - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/09/08 800,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/09/08 1,450,000 ریال 1397/09/07 - 20:30 لیست

رویداد: سی و یکمین رویداد پرش هیأت - ولادت حضرت محمد ص - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/09/01 800,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/09/01 1,050,000 ریال 1397/08/30 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/09/02 800,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/09/02 1,050,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/09/02 1,450,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/09/02 2,900,000 ریال 1397/09/01 - 20:30 لیست

رویداد: سی امین رویداد پرش هیأت - روز کتاب و کتاب خوانی - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
جمعه 1397/08/25 800,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/08/25 1,050,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/08/25 1,450,000 ریال 1397/08/24 - 20:30 لیست

رویداد: اولین مسابقه سه روزه هیأت - باشگاه جم

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
سه روزه  جمعه 1397/08/11 1,000,000 ریال 1397/08/10 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
رده E  پنج شنبه 1397/08/10 800,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/08/10 1,050,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1397/08/10 2,200,000 ریال 1397/08/09 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
A1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/08/02 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/08/02 - 12:30 لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز تربیت بدنی و ورزش - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/07/26 1,450,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/04 2,900,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
D بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت جام رمضان - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده E  جمعه 1397/03/18 800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
D بزرگسال  جمعه 1397/03/18 1,050,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
B بزرگسالان  جمعه 1397/03/18 3,800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست