مسابقات پرش با اسب

رویداد: قهرمانی استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  چهارشنبه 1397/08/02 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/08/03 800,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/08/03 1,050,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/08/04 1,450,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست
A1 بزرگسال  جمعه 1397/08/04 4,400,000 ریال 1397/07/30 - 14:30 ثبت نام لیست

رویداد: بیست و هفتمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز تربیت بدنی و ورزش - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
پنج شنبه 1397/07/26 800,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/07/26 1,450,000 ریال 1397/07/25 - 20:30 ثبت نام لیست

رویداد: پنجمین رویداد هیأت سوارکاری پاکدشت - روز نیروی انتظامی - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/07/13 1,050,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  جمعه 1397/07/13 800,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/07/13 1,050,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/07/13 1,450,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/07/13 2,200,000 ریال 1397/07/12 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران - D  پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت - روز نیروی انتظامی - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/07/12 800,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/07/12 1,050,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/07/12 1,450,000 ریال 1397/07/11 - 20:30 لیست

رویداد: قهرمانی کشور نونهال نوجوان جوان - باشگاه نوروز آباد

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
قهرمانی کشور نونهالان  جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست
قهرمانی کشور نوجوان  جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست
قهرمانی کشور جوانان  جمعه 1397/06/23 0 ریال 1397/06/19 - 11:00 لیست

رویداد: بیست و سومین رویداد پرش با اسب هیأت - عید سعید غدیر خم - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
C نوجوان  پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
C جوان  پنج شنبه 1397/06/08 1,450,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
O1 مالگین  پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/06/09 800,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/06/09 800,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
D اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/06/09 1,050,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/06/09 2,900,000 ریال 1397/06/08 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - عید سعید غدیر خم - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/06/08 800,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
ِD اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/06/08 1,050,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/06/08 2,900,000 ریال 1397/06/07 - 20:30 لیست

رویداد: بیست و یکمین رویداد پرش هیأت - چهارمین رویداد پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1397/05/25 800,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/05/25 1,000,000 ریال 1397/05/25 - 12:30 لیست

رویداد: بیستمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه الوند

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
پونی  پنج شنبه 1397/05/18 500,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
پنج شنبه 1397/05/18 800,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/05/18 1,050,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/18 1,450,000 ریال 1397/05/17 - 21:30 لیست

رویداد: نوزدهمین رویداد جام استاد نشاطی - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C1 بزرگسال  چهارشنبه 1397/05/10 1,450,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
D بزرگسال (زایچه ایران)  چهارشنبه 1397/05/10 1,050,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
B بزرگسال  چهارشنبه 1397/05/10 3,800,000 ریال 1397/05/09 - 10:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/05/11 800,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/05/11 1,050,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/05/11 1,450,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
C بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/11 2,200,000 ریال 1397/05/10 - 10:00 لیست
O3 مالکین  جمعه 1397/05/12 1,450,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست
A1 بزرگسال  جمعه 1397/05/12 4,400,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست
امتیازی  جمعه 1397/05/12 2,200,000 ریال 1397/05/11 - 09:30 لیست

رویداد: هجدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
O2 مالکین  پنج شنبه 1397/05/04 1,450,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B جوان  پنج شنبه 1397/05/04 1,450,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/05/05 2,900,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/05/05 800,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/05/05 800,000 ریال 1397/05/04 - 22:30 لیست

رویداد: هفدهمین رویداد پرش با اسب - ولادت امام رضا (ع) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/04 2,900,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
D بزرگسال  پنج شنبه 1397/05/04 1,050,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1397/05/04 800,000 ریال 1397/05/03 - 23:59 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد هیأت - روز عفاف و حجاب - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1397/04/21 1,050,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/04/21 1,450,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست

رویداد: شانزدهمین رویداد هیأت - عفاف و حجاب - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/04/21 800,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/04/21 1,450,000 ریال 1397/04/20 - 20:30 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/04/15 1,050,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/04/15 2,900,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست

رویداد: پانزدهمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
C نونهال  جمعه 1397/04/15 800,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/04/15 1,050,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/04/15 1,450,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/04/15 2,900,000 ریال 1397/04/14 - 20:30 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد هیأت -گرامیداشت شهدای هفتم تیر - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/04/08 1,450,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست

رویداد: چهاردهمین رویداد هیأت - گرامیداشت شهدای هفتم تیر - باشگاه آریاسب

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
سوارمبتدی  جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
جمعه 1397/04/08 800,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/04/08 1,450,000 ریال 1397/04/07 - 20:30 لیست

رویداد: سیزدهمین رویداد هیأت -سومین رویداد پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
سوارمبتدی  پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
پنج شنبه 1397/04/07 800,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1397/04/07 1,000,000 ریال 1397/04/07 - 12:30 لیست

رویداد: دوازدهمین رویداد - عید سعید فطر - باشگاه نوروز آباد

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B نونهال  جمعه 1397/03/25 800,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B نوجوان  جمعه 1397/03/25 1,050,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B جوان  جمعه 1397/03/25 1,450,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/03/25 2,900,000 ریال 1397/03/24 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
شنبه 1397/03/26 800,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
ِD بزرگسال  شنبه 1397/03/26 1,050,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست
O2 مالکین  شنبه 1397/03/26 1,450,000 ریال 1397/03/25 - 20:30 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد پرش با اسب هیأت جام رمضان - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده E  جمعه 1397/03/18 800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
D بزرگسال  جمعه 1397/03/18 1,050,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست
B بزرگسالان  جمعه 1397/03/18 3,800,000 ریال 1397/03/17 - 23:59 لیست

رویداد: دهمین رویداد - ولادت امام حسن (ع) - سالن سرپوشیده بام - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست
O2 مالکین  جمعه 1397/03/11 1,450,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست
B1 بزرگسال  جمعه 1397/03/11 2,900,000 ریال 1397/03/10 - 23:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش هیأت - به مناسبت ولادت با سعادت امام حسن (ع) - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
جمعه 1397/03/11 800,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  جمعه 1397/03/11 1,000,000 ریال 1397/03/11 - 12:30 لیست

رویداد: دهمین رویداد - ولادت امام حسن (ع) - شهدا - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/03/10 800,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/03/10 800,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/03/10 2,900,000 ریال 1397/03/09 - 23:30 لیست

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
ِD بزرگسال  جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/03/04 2,200,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست

رویداد: هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/02/28 1,450,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
اسب زایچه ایران  پنج شنبه 1397/02/27 1,000,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
ِD1 بزرگسال  جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
C بزرگسال  جمعه 1397/02/21 2,200,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت) - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
O2 مالکین  پنج شنبه 1397/02/20 1,450,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان  پنج شنبه 1397/02/06 1,450,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/02/06 2,900,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نونهال  پنج شنبه 1397/02/06 800,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نوجوان  پنج شنبه 1397/02/06 1,050,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
اسب مبتدی  جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
ِD بزرگسال  جمعه 1397/02/07 1,050,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
O2 مالکین  جمعه 1397/02/07 1,450,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
O1 مالکین  جمعه 1397/01/31 1,050,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/01/31 1,450,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
C نونهال  جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C نوجوان  جمعه 1397/01/24 1,050,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C جوان  جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1396/12/11 1,250,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  جمعه 1396/12/11 900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1396/12/11 1,900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
O2 مالکین  جمعه 1396/12/04 1,250,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
C بزرگسال  جمعه 1396/12/04 1,900,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
اسبهای زایچه ایران  پنج شنبه 1396/12/03 900,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
رده E  جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
C1 بزرگسالان  جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران  جمعه 1396/11/27 900,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C بزرگسال  جمعه 1396/11/06 1,900,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1396/11/06 1,250,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین  پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون) - باشگاه آزمون

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال  پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست

رویداد: دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال  جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال  جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
O2 مالکین  جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

رویداد: رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده D1 بزرگسال  پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده O2 مالکین  پنج شنبه 1396/06/30 1,250,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده C بزرگسال  پنج شنبه 1396/06/30 1,900,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران - باشگاه توسن

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
سوار مبتدی  چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده E  چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده D1 بزرگسال  چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام - باشگاه بام

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E  جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان  جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال  جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی  پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی  پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E  پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال  پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان  پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان  پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال  پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست