مسابقات پرش با اسب

رویداد: نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:59 لیست
E   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:59 لیست
ِD بزرگسال   جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال پنج شنبه 1397/03/03 - 23:58 لیست
O1 مالکین   جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال پنج شنبه 1397/03/03 - 23:58 لیست
C بزرگسال   جمعه 1397/03/04 2,200,000 ریال پنج شنبه 1397/03/03 - 23:58 لیست

رویداد: هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:30 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:30 لیست
E   پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال   پنج شنبه 1397/03/03 1,450,000 ریال چهارشنبه 1397/03/02 - 23:30 لیست

رویداد: هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان - باشگاه بام

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1397/02/28 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1397/02/28 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1397/02/28 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 23:59 لیست

رویداد: ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان - باشگاه توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 12:00 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 12:00 لیست
E   پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 12:00 لیست
اسب زایچه ایران   پنج شنبه 1397/02/27 1,000,000 ریال پنج شنبه 1397/02/27 - 12:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا) - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1397/02/21 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/20 - 23:00 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1397/02/21 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/20 - 23:00 لیست
E   جمعه 1397/02/21 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/20 - 23:00 لیست
ِD1 بزرگسال   جمعه 1397/02/21 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/20 - 23:00 لیست
C بزرگسال   جمعه 1397/02/21 2,200,000 ریال پنج شنبه 1397/02/20 - 23:00 لیست

رویداد: پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت) - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 23:00 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 23:00 لیست
E   پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 23:00 لیست
O2 مالکین   پنج شنبه 1397/02/20 1,450,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 23:00 لیست

رویداد: چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
B جوان   پنج شنبه 1397/02/06 1,450,000 ریال چهارشنبه 1397/02/05 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال   پنج شنبه 1397/02/06 2,900,000 ریال چهارشنبه 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نونهال   پنج شنبه 1397/02/06 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نوجوان   پنج شنبه 1397/02/06 1,050,000 ریال چهارشنبه 1397/02/05 - 20:30 لیست
اسب مبتدی   جمعه 1397/02/07 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 22:45 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1397/02/07 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 22:45 لیست
E   جمعه 1397/02/07 800,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 22:45 لیست
ِD بزرگسال   جمعه 1397/02/07 1,050,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 22:45 لیست
O2 مالکین   جمعه 1397/02/07 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 22:45 لیست

رویداد: سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1397/01/31 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/30 - 23:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1397/01/31 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/30 - 23:30 لیست
E   جمعه 1397/01/31 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/30 - 23:30 لیست
O1 مالکین   جمعه 1397/01/31 1,050,000 ریال پنج شنبه 1397/01/30 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1397/01/31 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/01/30 - 23:30 لیست

رویداد: اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص) - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال چهارشنبه 1397/01/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال چهارشنبه 1397/01/22 - 20:30 لیست
E   پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال چهارشنبه 1397/01/22 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال   پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال چهارشنبه 1397/01/22 - 20:30 لیست
C نونهال   جمعه 1397/01/24 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
C نوجوان   جمعه 1397/01/24 1,050,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
C جوان   جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست

رویداد: دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1397/01/24 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1397/01/24 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
E   جمعه 1397/01/24 800,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال پنج شنبه 1397/01/23 - 20:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
E   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1396/12/11 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست

رویداد: چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
E   جمعه 1396/12/11 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران   جمعه 1396/12/11 900,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست
C بزرگسال   جمعه 1396/12/11 1,900,000 ریال پنج شنبه 1396/12/10 - 21:30 لیست

رویداد: چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/12/04 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/03 - 22:40 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/12/04 700,000 ریال پنج شنبه 1396/12/03 - 22:40 لیست
O2 مالکین   جمعه 1396/12/04 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/12/03 - 22:40 لیست
C بزرگسال   جمعه 1396/12/04 1,900,000 ریال پنج شنبه 1396/12/03 - 22:40 لیست

رویداد: یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال چهارشنبه 1396/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال چهارشنبه 1396/12/02 - 23:59 لیست
E   پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال چهارشنبه 1396/12/02 - 23:59 لیست
اسبهای زایچه ایران   پنج شنبه 1396/12/03 900,000 ریال چهارشنبه 1396/12/02 - 23:59 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون) - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 22:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 22:30 لیست
رده E   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 22:30 لیست
C1 بزرگسالان   جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 22:30 لیست

رویداد: سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 20:30 لیست
E   جمعه 1396/11/27 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران   جمعه 1396/11/27 900,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/11/26 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام - باشگاه بام

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
E   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
C بزرگسال   جمعه 1396/11/06 1,900,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
E   جمعه 1396/11/06 700,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1396/11/06 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/11/05 - 20:30 لیست

رویداد: سی و هفتمین رویداد هیأت - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین   پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/10/20 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا) - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 20:30 لیست
E   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 20:30 لیست

رویداد: سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون) - باشگاه آزمون

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 23:59 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 23:59 لیست
E   پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال   پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/10/13 - 23:59 لیست

رویداد: دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی - باشگاه توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
E   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال   جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست

رویداد: سی و پنجمین رویداد هیأت - باشگاه بام

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
E   جمعه 1396/10/08 700,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست
O2 مالکین   جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/10/07 - 20:30 لیست

رویداد: رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران - باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 22:00 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده D1 بزرگسال   پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده O2 مالکین   پنج شنبه 1396/06/30 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده C بزرگسال   پنج شنبه 1396/06/30 1,900,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 22:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران - باشگاه توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 12:00 لیست
سوار مبتدی   چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده E   چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده D1 بزرگسال   چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/29 - 12:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام - باشگاه بام

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   جمعه 1396/06/24 700,000 ریال پنج شنبه 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی   جمعه 1396/06/24 700,000 ریال پنج شنبه 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E   جمعه 1396/06/24 700,000 ریال پنج شنبه 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان   جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال   جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال پنج شنبه 1396/06/23 - 20:00 لیست

رویداد: رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا - باشگاه نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
اسب مبتدی   پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی   پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E   پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال   پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان   پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان   پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال   پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال چهارشنبه 1396/06/22 - 20:00 لیست