مسابقات استقامت

رویداد: اولین رویداداستقامت استان تهران بمناسبت گرامیداشت روز ارتش - باشگاه سوارکاری ذوالجناح(نزاجا)

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده 20 کیلومتر   جمعه 1397/02/07 500,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 20:30 لیست
رده 40 کیلومتر   جمعه 1397/02/07 500,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 20:30 لیست
رده 60 کیلومتر   جمعه 1397/02/07 600,000 ریال پنج شنبه 1397/02/06 - 20:30 لیست

رویداد: رویداد سوم استقامت استان تهران - پاکدشت - باشگاه توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
مسافت 20 کیلومتر   جمعه 1396/09/10 500,000 ریال چهارشنبه 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 40 کیلومتر   جمعه 1396/09/10 500,000 ریال چهارشنبه 1396/09/08 - 15:00 لیست
مسافت 60 کیلومتر   جمعه 1396/09/10 600,000 ریال چهارشنبه 1396/09/08 - 15:00 لیست