مسابقات درساژ

رویداد: اولین مسابقه درساژ هیأت سوارکاری استان تهران - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
آشنایی   پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی بالای 16 سال   پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی مخصوص اسبهای فریزین   پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 20:30 لیست
ابتدایی   پنج شنبه 1397/02/20 1,200,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 20:30 لیست
مقدماتی زیر 16 سال   پنج شنبه 1397/02/20 1,000,000 ریال چهارشنبه 1397/02/19 - 20:30 لیست

رویداد: چهارمین رویداد درساژ - باشگاه بام

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
آشنایی   دوشنبه 1396/10/25 800,000 ریال یکشنبه 1396/10/24 - 14:30 لیست
مقدماتی   دوشنبه 1396/10/25 1,000,000 ریال یکشنبه 1396/10/24 - 14:30 لیست
مقدماتی (زیر 16 سال)   دوشنبه 1396/10/25 1,000,000 ریال یکشنبه 1396/10/24 - 14:30 لیست
ابتدایی   دوشنبه 1396/10/25 1,200,000 ریال یکشنبه 1396/10/24 - 14:30 لیست

رویداد: سومین رویداد درساژ - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
آشنایی Introductory   دوشنبه 1396/08/15 800,000 ریال یکشنبه 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary   دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال یکشنبه 1396/08/14 - 23:59 لیست
مقدماتی Preliminary (زیر 16 سال)   دوشنبه 1396/08/15 1,000,000 ریال یکشنبه 1396/08/14 - 23:59 لیست
ابتدایی Elementary   دوشنبه 1396/08/15 1,200,000 ریال یکشنبه 1396/08/14 - 23:59 لیست